Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η Μαρία έρχεται με την κινητή ιατρική μονάδα!

Η Μαρία Γαΐτη, γιατρός στη Λίμνη, αφού ενημερώθηκε για τη κινητή ιατρική μονάδα στις Βρυξέλλες επιστρέφει με το Βέλγικο δώρο της "Ιατρικής Αλληλεγγύης στο λαό της Ελλάδας".Την Πέμπτη 27 Οκτώβρη θα γίνει η τελετή παραλαβής στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.Επίσης έγινε προκήρυξη για τη προμήθεια των υλικών της δεξίωσης προς τους δωρητές η οποία και δημοσιεύεται
παρακάτω. 
το εσωτερικό της ιατρικής μονάδας
Πρόσκληση για την εκδήλωση παραλαβής και ευχαριστίες του Δήμου

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ την ΠΕΜΠΤΗ 27 Οκτωβρίου 2016, στις 11:00 π.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, στην τελετή παράδοσης της Κινητής Ιατρικής Μονάδας με την επωνυμία «ΑΡΓΩ 1» που προσφέρει το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (SAINT PIERRE) ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ στα πλαίσια της ΔΡΑΣΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» .

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο SAINT PIERRE έχει δημιουργήσει ένα Ίδρυμα, με Δράσεις Ιατρικής Αλληλεγγύης ανά τον κόσμο, περιλαμβάνοντας και τη χώρα μας. Η Δράση «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ξεκίνησε εκστρατεία κινητοποίησης Βέλγων Ιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και πολιτών υπέρ των ελληνικών οικογενειών με το σύνθημα «Το δικαίωμα στην υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα!». Το σκέλος της ΔΡΑΣΗΣ για την ΕΥΒΟΙΑ, αφορά την περιοχή μας και έχει ως στόχο την βοήθεια και υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου μας, προσφέροντας εξοπλισμό και τεχνογνωσία στους Γιατρούς του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, προκειμένου με τη σειρά τους να παράσχουν ιατρικές υπηρεσίες σε οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν δύσκολη πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα. Έτσι, η ΔΡΑΣΗ, αγόρασε την Κινητή Ιατρική Μονάδα ΑΡΓΩ 1 εξοπλισμένη με καρδιογράφο, υπερηχογράφο, φορητό σπιρόμετρο, φορητό αναλυτή και παράλληλα εκπαίδευσε Ιατρούς του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου στη χρήση της.
Τη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, στις 11:00 π.μ., ο Δήμος μας υποδέχεται τους εκπροσώπους του Ιδρύματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου SAINT PIERRE των Βρυξελλών που θα παραδώσουν στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου την Κινητή Ιατρική Μονάδα ΑΡΓΩ-1 . Υποδεχόμαστε :
• την Αντιδήμαρχο των Βρυξελλών και Πρόεδρο του δικτύου Δημοσίων Νοσοκομείων των Βρυξελλών Κα Faouzia Harich, 
• την Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομείου St Pierre των Βρυξελλών Κα Pascale Peraita, 
• τον Διευθυντή του Ιδρύματος St Pierre, Καθηγητή, Ιατρό Κο Michel Degueldre,
• τον Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος St Pierre, Ιατρό Κο Patrick Vanalphen ο οποίος μετέφερε την κινητή ιατρική μονάδα από το Βέλγιο στην Ελλάδα,
• την εκπρόσωπο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λιέγης και Πρόεδρο του Ασφαλιστικού Ταμείου Solidaris Κα Dominique Dauby, 
• την Χαλκιδέα Ιατρό Πνευμονολόγο Κα Χριστίνα Σανιδά 
• το συμπατριώτη μας, με καταγωγή από την Κήρινθο, Γενικό Ιατρό, Κο Θεόδωρο Πλέρο, εμπνευστή και υπεύθυνο της ΔΡΑΣΗΣ για την ΕΥΒΟΙΑ. 
• Δημοσιογράφους που συνοδεύουν τη βέλγικη αποστολή

Ο Δήμος μας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσους εργάστηκαν στη ΔΡΑΣΗ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και ειδικότερα για την ΕΥΒΟΙΑ, σε αυτούς που συνέβαλαν στην προσφορά και λειτουργία της Κινητής Ιατρικής Μονάδας ΑΡΓΩ 1 στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και σε όλους αυτούς που με τη Δράση τους αναδεικνύουν τις αξίες, τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη των Λαών της Ευρώπης.

7 Οκτωβρίου 2016


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

Προµήθεια αναµνηστικών πλακετών, γλυκισµάτων, κλπ από το Δήμο

Ο ∆ήµος µας, στα πλαίσια της Εκδήλωσης παραλαβής της Κινητής Ιατρικής Μονάδας που θα
λάβει χώρα στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, την Πέµπτη 27 Οκτωβρίου 2016, ενδιαφέρεται
να αναθέσει:
1. Την προµήθεια αναµνηστικών πλακετών,
2. Την προµήθεια γλυκισµάτων, αναψυκτικών, νερών, ποτηριών µιας χρήσης, χαρτοπετσετών,
κλπ, κλπ για τη δηµιουργία ενός µικρού µπουφέ
3. Την παροχή γεύµατος
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε τις σχετικές προσφορές, µε δυνατότητα ξεχωριστής προσφοράς για την κάθε περίπτωση, µέχρι και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)
Οι σχετικές δαπάνες θα πραγµατοποιηθούν εφόσον εγκριθούν µαζί µε το πρόγραµµα της
εκδήλωσης από το προσεχές ∆.Σ.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 
Λίµνη, 19/10/2016

η προκήρυξη εδώ:


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …