ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΑΤΑΛΑΝΤΗ 2016»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
«ΑΤΑΛΑΝΤΗ 2016»
30 και 31 Ιουλίου 2016
1. ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΙΛΟΙ
Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης και ο Ναυτικός Όμιλος Αταλάντης
συνδιοργανώνουν τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΑΤΑΛΑΝΤΗ 2016» στις 30 και
31 Ιουλίου 2016
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο.
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η γραμματεία θα λειτουργεί στα γραφεία
του Ν.Ο.Λ. Τηλ. – Fax.: 22270-31900 και
του ΝΟΑτ Τηλ.6947696591 , fax 22330-22508
Οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε
έναν μόνο διοργανωτή Όμιλο.


4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω
κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:
* Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016 (RRS).
* Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης I.M.S. του O.R.C.
* Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής
θαλάσσης της I.S.A.F. (Offshore Special Regulations).
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
* Ο Διεθνής Κανονισμός Ι.Μ.S. Regulations του O.R.C.
* Ο ειδικός Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. για σκάφη καταμετρημένα κατά I.M.S. και O.R.C.Club. * Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. * Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. 
5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δεν υπάρχει χορηγός της διοργάνωσης του αγώνα .
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 6.1 Ο Αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του Παραρτήματος 1 του Μέρους 2, Κανονισμός 20.3.1 (b) των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (I.S.A.F. Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου Κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή. 6.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Παραρτήματος 1, Μέρους 2, Κανονισμός 20 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F., θα ισχύει από τις 12:00 του Σαββάτου 30.07.2016 έως τις 24:00 της Κυριακής 31.07.2016. 6.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής. 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά I.M.S. , O.R.C.i και O.R.C Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2016. 7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα σκάφη ορίζεται σε 0 ευρώ. 
8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Ν.Ο.Λ.E. ή του ΝΟΑτ ,το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00. 8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής 8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης και από το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής. 8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων. 8.5 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 
9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Παρασκευή 29/7/2016 και ώρα 20:00 λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής. - Σάββατο 30/7/2016: 12:00 συγκέντρωση Κυβερνητών στη Λίμνη Ευβοίας.
- Σάββατο 30/7/2016 και ώρα 14:00 εκκίνηση ιστιοδρομίας Λίμνη – Σ. Αταλάντης.
- Κυριακή 31/7/2016 και ώρα 10:30 εκκίνηση ιστιοδρομίας Σ. Αταλάντης – Λίμνη.
Απόσταση: 13 ν.μ. για την καθεμία διαδρομή. 
10. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στην συνάντηση κυβερνητών. 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ 11.1 Για τα καταμετρημένα κατά I.M.S. σκάφη θα εφαρμοσθεί το σύστημα offshore TMF(Time on Time) 
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016. 12.2 Στις Οδηγίες Πλου θα καθοριστεί ο τρόπος επίλυσης τυχόν ισοβαθμιών. 
13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών. 
14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. 14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, πριν από την έναρξη της ιστιοδρομίας, και μετά τον τερματισμό της. 14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης μαζί με την 2η σελίδα του και το πιστοποιητικό ενδιαίτησης. 14.4 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος. 14.5 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά. 14.6 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης. 
15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. 15.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας. 15.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία. 
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται αυτόματα ότι η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επ' αόριστον, να φτιάχνει, χρησιμοποιεί και προβάλει κατά την κρίση της, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. 
17. ΕΥΘΥΝΗ Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ο Ν.Ο.Λ. ο ΝΟΑτ , η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση αγώνα, δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους 1 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. "Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία". 
18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη/ιδιοκτήτη του σκάφους να κρίνει το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος, την κατάσταση του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας, και τις μετεωρολογικές προβλέψεις και είναι απολύτως δική του ευθύνη η απόφαση να εκκινήσει την ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα 
19. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016 και ώρα 12: 00 στα γραφεία του Ν.Ο.Λ. 
20. ΕΠΑΘΛΑ 20.1 Έπαθλα σκαφών καταμετρημένων κατά I.M.S.: Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή γενικής βαθμολογίας ,καθώς και στους 3 πρώτους κάθε ιστιοδρομίας , έως τρεις κατηγορίες ανάλογα με την συμμετοχή σκαφών. 
21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ Η απονομή επάθλων στους νικητές της α΄ ιστιοδρομίας θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου στο Ναυτικό Όμιλο Αταλάντης ενώ της β΄ιστιοδρομίας καθώς και της Γενικής Κατάταξης θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική ανακοίνωση του ΝΟΛΕ.
Το Σάββατο 30/7/2016 θα γίνει και η απονομή των επάθλων του αγώνα «Περίπλους Ανατολικής Λοκρίδας 2016» από το ΝΟΑτ.
22. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ν.Ο.Λ.
Χρυσομάλης Δημήτριος Τηλ.: 6979710962 (Έφορος Ανοιχτής Θάλασσας)
23. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ν.Ο.Ατ.
Λαμπρινίδης Παναγιώτης Τηλ.:6947696591 (Αντιπρόεδρος ) 18 Ιουλίου 2016 Η Οργανωτική Επιτροπή
ΛΙΜΝΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ/FAX 22270-31900
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΤΗΛ/FAX 22330-22508

Σχόλια