Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΛΥΜΝΙΟΝ 2016»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
«ΕΛΥΜΝΙΟΝ 2016»
2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης διοργανώνει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΕΛΥΜΝΙΟΝ 2016» στις 02 Ιουλίου 2016.
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο στην Λίμνη Ευβοίας.
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η γραμματεία θα λειτουργεί στα γραφεία
του Ν.Ο.Λ. Τηλ. – Fax.: 22270-31900
Οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον διοργανωτή Όμιλο.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.1 Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα: 2.1.1 Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016 (RRS). 2.1.2 Ο Διεθνής Κανόνας ORC rating systems 2016- O.R.C int & ORC Club. 2.1.3 Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της I.S.A.F. (Offshore Special Regulations)2016-2017 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72 υποχρεωτικά
2.1.4 Ο Διεθνής Κανονισμός Ι.Μ.S. Regulations του O.R.C.
2.1.5 Ο κανονισμός Αγώνων της Ε.Α.Θ της Ε.Ι.Ο για το 2016. 2.1.6 Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το μέρος 2 των RRS . 2.1.7 Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. 5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δεν υπάρχει χορηγός της διοργάνωσης του αγώνα .
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
 6.1 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την ΕΑΘ και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά O.R.C i και O.R.C Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2016. 7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα σκάφη ορίζεται σε 0 ευρώ.
8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Ν.Ο.Λ το αργότερο μέχρι το Σάββατο 02 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00. 8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής που διατίθεται από τον ΝΟΛ 8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης από φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου και κατάσταση πληρώματος 8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων. 8.5 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.
 9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
9.1 Σάββατο 02/7/2016 και ώρα 12:00 λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής και συγκέντρωση Κυβερνητών στη Λίμνη Ευβοίας. 9.2 Σάββατο 02/7/2016 και ώρα 14:30 εκκίνηση ιστιοδρομίας ΛΙΜΝΗ-ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ-ΛΙΜΝΗ.
Απόσταση: 15 ν.μ.10. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στην συνάντηση κυβερνητών.
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
11.1 Για τα καταμετρημένα κατά I.M.S. σκάφη θα εφαρμοσθεί το Offshore TMF(TIME ON TIME).
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016. 12.2 Στις Οδηγίες Πλου θα καθοριστεί ο τρόπος επίλυσης τυχόν ισοβαθμιών. 13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.
14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. 14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, πριν από την έναρξη της ιστιοδρομίας, και μετά τον τερματισμό της. 14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης. 14.4 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος. 14.5 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά. 14.6 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.
15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως το Σάββατο 02 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00. 15.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.