Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΛΥΜΝΙΟΝ 2015» 20 ΙΟΥNΙΟΥ 2015

                                                       

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΗΛ/FAX 22270-31900 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης  διοργανώνει  τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΕΛΥΜΝΙΟΝ  2015» στις 20 Ιουνίου 2015.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο στην Λίμνη,Ευβοίας.
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η γραμματεία θα λειτουργεί στα γραφεία
του Ν.Ο.Λ. Τηλ. – Fax.: 22270-31900
Οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους  στον  διοργανωτή Όμιλο.
 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:

* Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016 (RRS).
* Ο Διεθνής Κανόνας ORC rating systems 2015- .
* Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της I.S.A.F. (Offshore Special Regulations)2014-2015
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
* Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης Ι.Μ.S. R
ule 2015
* Οι κανόνες εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της I.S.A.F. 2013-2016 (ΕRS)
* Ο κανονισμός Αγώνων της Ε.Α.Θ της Ε.Ι.Ο για το 2015.
* Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το μέρος 2 των
RRS .
* Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.

5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δεν υπάρχει χορηγός της διοργάνωσης του  αγώνα .
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
6.1 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την ΕΑΘ και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά
O.R.C i και O.R.C Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2015.
7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα σκάφη ορίζεται σε 0 ευρώ.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Ν.Ο.Λ το αργότερο μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00.
8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής
8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης και από φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου.
8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.
8.5 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Σάββατο 20/6/2015 και ώρα 12:00 λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής και συγκέντρωση Κυβερνητών στη Λίμνη Ευβοίας.

- Σάββατο 20/6/2015 και ώρα 15:00 εκκίνηση ιστιοδρομίας:
 ΛΙΜΝΗ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ-ΧΡΟΝΙΑ-ΛΙΜΝΗ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ-ΛΙΜΝΗ.
Απόσταση: 14 ν.μ.

10. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στην συνάντηση κυβερνητών.

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
11.1 Για τα καταμετρημένα κατά I.M.S. σκάφη θα εφαρμοσθεί το
Time on Tíme.
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016.
12.2 Στις Οδηγίες Πλου θα καθοριστεί ο τρόπος επίλυσης τυχόν ισοβαθμιών.

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.
14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, πριν από την έναρξη της ιστιοδρομίας, και μετά τον τερματισμό της.
14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.
14.4 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.
14.5 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.
14.6 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως το Σάββατο  20 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00.
15.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία, το αργότερο 2 ώρα πριν την εκκίνηση της ιστιοδρομίας.
15.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον  αγώνα αποδέχονται αυτόματα ότι η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επ' αόριστον, να φτιάχνει, χρησιμοποιεί και προβάλει κατά την κρίση της, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

17. ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
Ο Ν.Ο.Λ. η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση αγώνα, δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα.
Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους 1 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. "Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία".

18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον  αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας .

19. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει το Σάββατο  20 Ιουνίου  2015 και ώρα 12: 00 στα γραφεία του Ν.Ο.Λ.

20. ΕΠΑΘΛΑ
20.1 Έπαθλα σκαφών :
Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή της γενικής βαθμολογίας σκαφών .

21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει μετά από απόφαση του διοργανωτή ομίλου για την χρονική στιγμή και τον χώρο που θα επιλέξει.
22. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ν.Ο.Λ.
Χρυσομάλλης Δημήτρης Τηλ.: 6979710962 (Έφορος Ανοιχτής Θάλασσας)
Email:chrysodi@hotmail.com
12 Ιουνίου 2015
Η Οργανωτική Επιτροπή
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.