Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

σκουριά του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου


Νέα παράταση απόρριψης της μεταλλουργικής σκουριάς του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου
Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος στις 20/9/2011 με το αριθμ πρωτ. 2226 έγγραφό της επέβαλε στη ΛΑΡΚΟ μια σειρά μέτρων συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Συμμόρφωσης, το οποίο προέκυψε ύστερα από εκτενή επιθεώρηση και διάλογο ανάμεσα στην

Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και την εταιρεία


Στις 30.4.2012 είχαμε καταγγείλει ότι ήταν σε εξέλιξη μεθόδευση για αναστολή της προσαρμογής της εταιρείας της ΛΑΡΚΟ στην περιβαλλοντική νομοθεσία· ότι τίποτα, από όσα όφειλε να κάνει η εταιρεία, δεν έκανε και κανένα από τα έργα, που όφειλε να προωθήσει, δεν προώθησε.


Στις 18.5.2012 η κυρία Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητούσε, με το αριθμ. πρωτ 619 έγγραφό της, από τον Γενικό Επιθεωρητή ΕΥΕΠ επανέλεγχο της εταιρείας ΛΑΡΚΟ για την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Συμμόρφωσης.  


Αντί για οποιαδήποτε απάντηση είχαμε στις 11.6.2012 την με αριθμ πρωτ: Δ8/Γ/Φ.12.3α/8023/1194 ΚΥΑ των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη «Χορήγηση παράτασης απόρριψης των μεταλλουργικών σκουριών του εργοστασίου της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου».


Αυτό σημαίνει ότι η χρυσίζουσα σκουριά θα εξακολουθεί να πέφτει στη θάλασσα, νεκρώνοντας σταδιακά έναν ήδη βαριά τραυματισμένο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο.  Ότι το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ παραγωγής σιδηρονικελίου, θα συνεχίσει να κυριαρχεί και να είναι συνώνυμο με την πιο βαριά οικολογική καταστροφή της ευρύτερης περιοχής, χερσαίας και θαλάσσιας.  


Και ο μόνος στόχος για όλα αυτά φαίνεται ότι είναι ένα χαμηλότερο τίμημα πώλησης. Τα συμφέροντα, που φαίνεται ότι κυριαρχούν, είναι αυτά των αγοραστών· διότι μια εταιρεία με εκκρεμείς υποχρεώσεις απέναντι στο νόμο ύψους αρκετών εκατομμυρίων, κοστολογείται σαφέστατα χαμηλότερα από την πραγματική της αξία. Αντίθετα, μια εταιρεία με περιβαλλοντική υπεραξία θα πουληθεί ακριβά…ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις
διατάξεις:


α. Των άρθρων
δεύτερο και τρίτο σε συνδυασμό με το πρώτο του ν. 855/78 (ΦΕΚ Α΄ 235), με τον
οποίο κυρώθηκε η υπογραφείσα στη Βαρκελώνη το έτος 1976 _ιεθνής Σύμβαση
"Περί προστασίας της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως" μετά του
συνημμένου σε αυτή παραρτήματος ως και των πρωτοκόλλων αυτής "περί
προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της απορρίψεως ουσιών εκ των
πλοίων και αεροσκαφών κ.λ.π.", όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του ν.3022/02 (ΦΕΚ Α΄ 144).

β. Του ν.
743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319) "Περί προστασίας Θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως
συναφών Θεμάτων", όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/98 (ΦΕΚ Α΄ 58)
"Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος".


γ. Του
π.δ.381/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α’ 168) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 92/1993 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α΄ 38, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Α΄ 70).


δ. Του
π.δ.63/05 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α’ 98).


ε. Του
π.δ. 184/2009 "Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του" (ΦΕΚ Α΄ 213).


στ. Του
π.δ.185/2009 "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής" (ΦΕΚ Α΄213), σε συνδυασμόμε τις διατάξεις του π.δ. 27/1996
"Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας &
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α΄19), όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ.122/2004 "Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού" (ΦΕΚ Α΄ 85).


ζ. Της
απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 "Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων" (ΦΕΚ Β΄2234).


η. Του
π.δ.189/2009 "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων"
(ΦΕΚ Α΄ 221).


θ. Του π.δ.
24/2010 "Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009" (ΦΕΚ Α΄ 56).


ι. Του
π.δ. 50/2010 "Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις
του π.δ. 189/2009" (ΦΕΚ Α΄ 89).


ια. Του
π.δ. 70/17.5.2012 “Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ Α΄ 123).


ιβ. Του
π.δ. 71/17.5.2012 “Διορισμός Υπουργών” (ΦΕΚ Α΄ 124).

2. Την
Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με αριθμό _8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/30-12- 2010,
με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση, από τις αρμόδιες Αρχές, στην εταιρεία
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, ειδικής άδειας ισχύος μέχρι 30/6/2012 για την απόρριψη των
μεταλλουργικών σκουριών του εργοστασίου της, το οποίο βρίσκεται στη Λάρυμνα του
Νομού Φθιώτιδας, στην ίδια θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου, όπως
αυτή προσδιορίζεται και από την αντίστοιχη άδεια που χορηγήθηκε σε εκτέλεση της
Κ.Υ.Α με αριθμό Δ8/Γ/Φ.12.3α/23701/4293/30-12-2008.

3. Την από
6/4/2012 αίτηση της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, με την οποία ζητά παράταση της χρονικής
ισχύος της ανωτέρω έγκρισης, διότι δεν είναι εφικτή μέχρι 30/6/2012, για αντικειμενικούς
λόγους η ενεργοποίηση της νέας προτεινόμενης, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Οπουντίων, χερσαίας θέσης Λιάβδα, για την απόθεση του συνόλου της παραγόμενης σκουριάς
από το μεταλλουργικό εργοστάσιό της στη Λάρυμνα του Νομού Φθιώτιδας, επειδή οι ενέργειες
αδειοδότησής της βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ.
1671/30.5.2012 χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης της χερσαίας θέσης για την απόθεση
της σκουριάς που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία.


Συγκεκριμένα για το έργο της χερσαίας διάθεσης
της σκουριάς στη θέση Λιάβδα:


α. έχει
εκδοθεί από τη Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής η με αριθμό 103252/18-10-2011 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την με αριθμό 189039/23-2-2012 απόφαση της ίδιας
Υπηρεσίας, μεταξύ των άλλων, και για την κατασκευή και λειτουργία του χώρου
χερσαίας διάθεσης της σκουριάς ηλεκτροκαμίνων που παράγεται από το
μεταλλουργικό συγκρότημα της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.


β. έχει
θεσπιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 181 του ν. 4001/22.8.2011 “Για τη
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις” (ΦΕΚ Α΄
179), η δυνατότητα διάθεσης των σκουριών της μεταλλουργικής δραστηριότητας και
σε χερσαίο δασικό χώρο.

4. Τις από
13/1/2011, 17/3/2011, 31/3/2011, 18/7/2011, 24/4/2012, 26/4/2012 KAI 30/5/2012
επιστολές της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, με τις οποίες δηλώνει ότι έχει
τηρήσει τους όρους της παρ. 2 του αποφασιστικού της ΚΥΑ Δ8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/30-12-2010
και με τις οποίες υπέβαλε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργων για την ενεργοποίηση
της χερσαίας απόθεσης της σκουριάς που παράγεται στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο
Λάρυμνας και υπόμνημα


με θέμα “Πωλήσεις σκωρίας Η/Κ και ενέργειες για
την αύξησή τους ”.

5. Την από
1/12/1998 αίτηση της ίδιας εταιρείας, με την οποία υποβλήθηκε το με αριθμό 3474/30-11-1998
έγγραφο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την επισυναπτόμενη έκθεση του
Εργαστηρίου Μεταλλουργίας, από την οποία προκύπτει ότι η σκουριά των ηλεκτροκαμίνων
της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ δεν είναι τοξική.


Επίσης ο εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ που συμμετείχε στην
ανοικτή σύσκεψη, σχετική με το θέμα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής στις 12/11/2010, ανέφερε ότι στα πλαίσια προγράμματος που
χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ, εκτελέσθηκαν δοκιμές εκχύλισης και τοξικότητας
σε σωρούς σκουριάς στην ευρύτερη χερσαία περιοχή του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ και από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος
κίνδυνος για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και η σκουριά δεν θεωρείται
τοξική, κατατασσόμενη στην κατηγορία των μη επικίνδυνων αποβλήτων.

6. Το
έγγραφο με αριθμό 20011/3943/25-8-11 του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Ετήσια Τεχνική Έκθεση 2010 του
ερευνητικού προγράμματος "Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
απόρριψη της σκουριάς στο Β. Ευβοϊκό Κόλπο", σύμφωνα με την οποία
προκύπτει ότι παρά τη διαπίστωση της εν γένει επιβάρυνσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος στην περιοχή απόρριψης της σκουριάς, αλλά και εκτός αυτής, εν
τούτοις οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις στους βαθυπελαγικούς οργανισμούς των Cd
& Pb (μέταλλα για τα οποία υπάρχει σχετική νομοθεσία) ήταν κάτω των
θεσπισμένων για την κατανάλωση ορίων.

7. Τα
συμπεράσματα της ανοικτής σύσκεψης που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 12/11/2010, στην οποία παραβρέθηκαν ο
Γ.Γ. της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.ΠΕ.Κ.Α, η
Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υ.ΠΕ.Κ.Α,
εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων (Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη), της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Οπουντίων),
επιστημονικών Φορέων (ΙΓΜΕ, ΕΜΠ και ΕΛΚΕΘΕ), της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, του Συλλόγου
Προστασίας Περιβάλλοντος Λάρυμνας με την επωνυμία "Η


ΛΑΡΥΜΝΑ" και του Σωματείου εργαζομένων στο
μεταλλουργικό εργοστάσιο της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, τα οποία αναφέρονται
και στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/30-12-2010, και λαμβάνονται
υπόψη και στην έκδοση της παρούσας, δεδομένου ότι και στην παρούσα συγκυρία δεν
υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση.

8. Την
ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του μεταλλουργικού εργοστασίου της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ προς όφελος των εργαζομένων, της Τοπικής και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

9. Το
γεγονός ότι:


α. η
καθυστέρηση ενεργοποίησης οποιασδήποτε χερσαίας θέσης για την απόθεση της
σκουριάς που παράγεται στο μεταλλουργικό συγκρότημα της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στη
Λάρυμνα Φθιώτιδας, οφείλεται σε ένα πολύπλοκο σύνολο παραμέτρων και παραγόντων.


β. η θέση
«Κορυφή Κοκκίνη» του Δήμου Οπουντίων, η οποία επελέγη το 2004, για τη χερσαία διάθεση
της σκουριάς, δεν κατέστη δυνατόν να ενεργοποιηθεί τόσο λόγω της προσβολής και τελικά
ακύρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της στο ΣτΕ με την αριθμ. 3883/2008 απόφαση
του Ε’ τμήματος αυτού, όσο και λόγω της έντονης αντίδρασης της τοπικής
κοινωνίας.


γ. η νέα
θέση «Λιάβδα», που προτάθηκε από το Δήμο Οπουντίων για τη χερσαία απόθεση της σκουριάς,
αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά στις 23-2-2012 και χρειάζεται τον αναγκαίο
ελάχιστο χρόνο για την εκτέλεση των απαιτουμένων έργων υποδομής για την πλήρη
διασφάλιση του κοινωνικού συνόλου.


δ. η
απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, αποτελεί διαχρονικό
κοινό αίτημα όλων των εμπλεκομένων, που στην παρούσα κρίσιμη χρονική συγκυρία είναι
και Εθνική ανάγκη.


ε. η
συνέχιση της λειτουργίας του ως άνω εργοστασίου εξαρτάται αποκλειστικά από την δυνατότητα
διάθεσης των μεταλλουργικών σκουριών, για τις οποίες προς το παρόν δεν υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις διάθεσης, εκτός των μέχρι σήμερα εφαρμοζομένων, με συνέπεια
να καθίσταται άκρως αναγκαία, για την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας, η
αιτηθείσα παράταση με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των
απαιτουμένων έργων υποδομής, εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π.,
προκειμένου τελικά να διακοπεί η απόρριψη των σκουριών στη θάλασσα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Παρατείνουμε για χρονικό διάστημα 8 (οκτώ) μηνών,
ήτοι μέχρι την 28/2/2013, την Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/30-12-2010,
με την οποία εγκρίνουμε για την ίδια χρονική διάρκεια τη χορήγηση, από τις
αρμόδιες Αρχές, στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, ειδικής άδειας για την απόρριψη
των μεταλλουργικών σκουριών του εργοστασίου της, το οποίο βρίσκεται στη Λάρυμνα
του Νομού Φθιώτιδας, στην ίδια μέχρι σήμερα θαλάσσια περιοχή του Βόρειου
Ευβοϊκού Κόλπου, όπως αυτή προσδιορίζεται από προηγούμενες όμοιες Αποφάσεις.


Η ανωτέρω έγκριση υπόκειται στους ίδιους όρους
της ΚΥΑ με αριθμό Δ8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/30-12-2010, και επιπροσθέτως εντός
της ανωτέρω χρονικής περιόδου την πλήρη ενεργοποίηση του πρώτου κυττάρου στο
χώρο που αδειοδοτήθηκε με την ΚΥΑ της παρ. 3α του σκεπτικού.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                           Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓρηγόριος Τσάλτας                             Χρήστος Κίττας                 Ελευθέριος Οικονόμου
Αθήνα, 11 – 6 - 2012


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                                       Αρ. Πρωτ.: Δ8/Γ/Φ.12.3α/8023/1194


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό. Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα. Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα. Τι να κάνουμε λοιπόν; Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό. Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε. Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν. Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτ

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

IN   MEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας... Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια. Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου. Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής… Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορο

βαρκάδα στο Καντήλι,μόνο 5000 ευρώ!

«Σύλληψη ημεδαπών ατόμων για παράβαση διατάξεων των περιοριστικών μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα» Σε διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε σήμερα την 25-04-2020 ο Λιμενικός Σταθμός Λίμνης Ευβοίας σε βάρος δύο ατόμων τα οποία παραβίασαν τα περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα, που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID – 19. Συγκεκριμένα, ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής με δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες να πλέει στην περιοχή Β. Ευβοϊκού στην θέση ΚΑΝΤΗΛΙ από το Πλωτό Περιπολικό Μέσο του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης, το οποίο διενεργούσε περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Τα ανωτέρω άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Ο Λιμενοσταθμάρχης Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος