Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΝΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Κατοίκων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας


ΕΝΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΚατοίκων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας


εκπροσωπουμένων απο:

τον Σύλλογο Επαγγελματιών Παραλίας Αγίας Άννας «Άγιος Βασίλειος»


τον Σύλλογο Περιβάλλον και Πολιτισμός «kireas.org»


Ταχ. Δ/νση επικοινωνίας: Χρήστος Θ. Λέκκας πρόεδρος Σύλλογου Επαγγελματιών Παραλίας Αγίας Άννας «Άγιος Βασίλειος»– 34 010 Παραλία Αγίας Άννας, Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας. 


ΠΡΟΣτην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφ. Ενότητας Εύβοιας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ1.   Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΝαυτιλίαςΜεσογείων 119 - 10192 Αθήνα


2.Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Δ/νση Βιομ. Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος


Μεσογείων 119 - 10192 Αθήνα


3. Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας

ΘΕΜΑ: Ιδρυση Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) στην περιοχή Μαντουδίου, κατά παράβαση κειμένων διατάξεων της Νομοθεσίας και κατά παράβαση του υφισταμένου Θεσμοθετημένου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΧΕΤ.  Α)       Το αρ. πρωτ. Φ/Α.5.33/οικ.8217/923/08-07-2011 έγγραφο της Δ/νσης Βιομ. Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 


           Β)       Το αρ. πρωτ. 48159/481/15-07-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –  Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, συνοδευόμενο απο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στον τοπικό τύπο: ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ, ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΒΗΜΑ
Στην (Β) σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που έχετε αποστείλει στον τοπικό τύπο (κατ' επιταγή του (Α) σχετικού του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας), επικαλείσθε τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-09-2003 (ΦΕΚ 1391 Β) προκειμένου να δημοσιοποιήσετε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον καθορισμό Βιομηχανικής Περιοχής στην θέση «ΦΟΥΡΝΟΙ» Μαντουδίου Δ. Κηρέως Ν. Εύβοιας.

Ενιστάμεθα κατά της διαδικασίας, καθώς και κατά του αντικειμένου της ανωτέρω Πρόσκλησης, διότι παραβιάζονται κατα συρροή οι υφιστάμενες διατάξεις, που σχετίζονται με το θέμα,  όπως αναλύουμε ακολούθως:
Α1. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ


1. Η Απόφαση αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις δι­ατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτί­μηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχε­δίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001», ΦΕΚ Β' 1225/05.07.2006, προβλέπει στο Αρθρο 3 αυτής, ότι:

«1. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) πραγματοποιείται πριν από την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράμματος ή την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, για σχέδια ή προγράμματα εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού ή τοπικού χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα:


α) για τα σχέδια και προγράμματα που εκπονούνται για έναν ή περισσότερους από τους τομείς γεωργίας, δασοπονίας, αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, πολεοδομικού ή χωροταξικού σχεδιασμού ή χρήσης γης και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων της πρώτης (Α) κατηγορίας (υποκατηγορίες 1 και 2) του Παραρτήματος Ι (πίνακες 1−10) της υπ' αριθμ. 15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης.


2.    Ο νέος Νόμος 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι­κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει­ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143/17.06.2011), στο ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ του που αφορά την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και συγκεκριμένα στο Αρθρο 46 παρ. 5β, προβλέπει ότι για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου, υποβάλλεται μεταξύ άλλων στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας:


«β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπο­νείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία τεκμηριώνεται η προτεινόμενη θέση και η συμβατότητα με τις χρήσεις γης της γύρω περιοχής του ΕΠ.».


Η μή αναφορά στον ανωτέρω νόμο της υποχρέωσης να προηγηθεί η διαδικασία Σ.Π.Ε., που περιλαμβάνει την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και την επιβεβλημένη σχετική διαβούλευση και η οποία  απορρέει απο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν απαλλάσσει την διαδικασία αδειοδότησης του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου απο αυτή την υποχρέωση.Α2. ΕΛΛΕΙΠΕΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε.

Το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθορίζεται στην ΚΥΑ 69269/5387/90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),καθορισμός  περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» (ΦΕΚ 678 Β` της 25.10.90).


Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της εν λόγω ΚΥΑ, αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση μελέτης των επιπτώσεων και κατά την φάση κατασκευής και κατά την φάση λειτουργίας (παρ. 5 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ `Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και συγκεκριμένα υποπαράγραφοι 5.2 και 5.3, αλλά και παρ. 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ)


Εντούτοις η κατατεθείσα Μ.Π.Ε. αναφέρει κάποια στοιχεία μόνον για την φάση κατασκευής των έργων υποδομής, υποβαθμίζοντας και ουσιαστικά  παραλείποντας το σημαντικότερο τμήμα των διαχρονικών επιπτώσεων κατά την φάση λειτουργίας, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις - δραστηριότητες που προτείνονται για  εγκατάσταση στην ΒΙΠΕ, δεν είναι μόνον γνωστές και συγκεκριμένες, αλλά και εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας και όχλησης (Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Φυσικού Αερίου 1.150 MWe και μονάδα επεξεργασίας διπύρου μαγνησίας).


Κατόπιν αυτού, η κατατεθείσα Μ.Π.Ε. δεν θα έπρεπε να γίνει δεκτή ως ανεπαρκής από την Δ/νση Βιομ. Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Αντίθετα, η Υπηρεσία αυτή την απέστειλε για δημοσιοποίηση. 

Α3. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:


Ο νέος Νόμος 3982/11 στο Άρθρο 41 παρ. 3 ορίζει:


«Χώρος υποδοχής επιχειρήσεων: η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις κατευ­θύνσεις: α) γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ή περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανά­πτυξης του ν. 2742/1999……… »


Όμως εν προκειμένω, επιχειρείται, η «εμφύτευση» δηλαδή η αυθαίρετη χωροθέτηση μίας ΒΙ.ΠΕ. υψηλής όχλησης, εντός περιοχής ιδιαίτερης αξίας φυσικού περιβάλλοντος, με τα επιπλέον ακόλουθα χαρακτηριστικά:


- μηδενική βιομηχανική και αμελητέα βιοτεχνική δραστηριότητα,


- εκτεταμένες γεωργικές καλλιέργειες,


- εκτεταμένες δασικές, κυρίως πευκόφυτες εκτάσεις,


- αναπτυσσόμενες απο ετών τουριστικές δραστηριότες, ήδη εξαιρετικά ανεπτυγμένες στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή της παραλίας Αγίας Αννας (Αγκάλη).

κατά παράβαση:


·         των θεσμοθετημένων προβλέψεων του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως ισχύουν απο το 2003 για ήπια τουριστική ανάπτυξη, εξορυκτικές δραστηριότητες, βιολογικές καλλιέργειες, κ.α. (Απόφαση αριθ. 26298/2003 «Εγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Aνάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» - ΦΕΚ Β΄ 1469/9.10.2003).


·         των θεσμοθετημένων προβλέψεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (Απόφαση αριθμ. 24208 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» - ΦΕΚ Β΄ 1138/11.06.2009).


Ειδικότερα, για τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές προβλέπεται η «έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, καθώς και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος».

Α4. Η ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ  ΒΙΠΕ.Β.Ε. ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο  ΝΟΜΟΣ 3982/2011 ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΠΕ

Ο νέος νόμος 3982/11 (ΦΕΚ 143 Α, 17/6/2011 ) «Για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» προβλέπει  στο άρθρο 42 (παρ. 2) ότι η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΒΙΠΕ) γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:


«α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυ­ξης,


β) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρη­σης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης,


γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,


δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκα­τεστημένων επιχειρήσεων,


ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών.»

Στην αίτηση της υπό σύσταση ΒΙ.ΠΕ.Β.Ε. ΑΕ δεν παρουσιάζονται  στοιχεία  για κανένα από τους παραπάνω λόγους κοινής ωφελείας. Πιο συγκεκριμένα:


α) Η προγραμματισμένη ΒΙΠΕ. Β.Ε. θα φέρει στην περιοχή μονάδες υψηλής όχλησης, που εξορισμού επιβαρύνουν αντί να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Στην περιοχή δεν υφίστανται διάχυτες εγκατεστημένες μονάδες.


β) Δεν γίνεται καμία ανάπτυξη νέων υποδομών ή βελτίωση υπαρχουσών υποδομών στην περιοχή. Τα έργα που γίνονται είναι απλώς πολεοδόμηση μίας έκτασης για βιομηχανική χρήση. Δεν γίνονται έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής. Αντίθετα οι μονάδες υψηλής όχλησης θα υποβαθμίσουν περιβαλλοντικά την περιοχή. Η εταιρεία πίσω από την ΒΙΠΕ ΒΕ ΑΕ, όπως προκύπτει από εκθέσεις του τοπικού δασαρχείου δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για αποκατάσταση ζημιών του περιβάλλοντος από παλαιότερες  εξορυκτικές δραστηριότητες.


γ) Δεν υπάρχουν εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην περιοχή για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τους. Η ΒΙΠΕ γίνεται για να έρθουν νέες μονάδες υψηλής όχλησης.


ε) Δεν υπάρχουν στοιχεία για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αντίθετα η ύπαρξη μονάδων υψηλής όχλησης, σε απόσταση μόλις 985 μέτρων από τις κατοικίες τους, θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους και την αξία των περιουσιακών στοιχείων τους. Παραδείγματα από περιοχές γειτνιάζουσες με ΒΙΠΕ επιβεβαιώνουν την υποβάθμιση και όχι την βελτίωση της ποιότητας ζωής  (Σίνδος, Αλμυρός κ.λπ).
Α5. ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ


Το Άρθρο 44 (παρ.2 και 3) του νέου νόμου 3982/11 (ΦΕΚ 143 Α, 17/6/2011 θέτει περιορισμούς για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασικών εκτάσεων και των οικοτόπων προτεραιότητας.

Με βάση τα παραπάνω και το άρθρο  13 του Ν. 3937/2011 ( ΦΕΚ 60Α΄) για την βιοποικιλότητα,  ο ποταμός Κυμασιώτης που βρίσκεται εντός των ορίων  της ΒΙΠΕ πληρεί όλα τα κριτήρια νησιωτικού υγροτόπου και χαίρει ειδικού καθεστώτος προστασίας. Η ΒΙΠΕ και οι μονάδες υψηλής όχλησης θα  επηρεάσουν τόσο τον ίδιο τον ποταμό  όσο και τη λεκάνη απορροής του.

Οι οικότοποι κοινοτικής προτεραιότητας, όπως προσδιορίζονται από τις ΚΥΑ 33318/98, ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98 και τα αρθ.5 &2 σελ. 25, ΚΥΑ για την Βιομηχανία.  Η οικολογικά ευαίσθητη περιοχή  GR2420003 του καταλόγου LIFE εφάπτεται με το Βόρειο άκρο της ΒΙΠΕ και θα υποστεί σοβαρή ζημιά σε αντίθεση με όσα επιτάσσει το άρθρο 42 (παρ. 2) του νόμου 3982 (ΦΕΚ 143 Α, 17/6/2011 ) για την  αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων. Στην περιοχή GR2420003 υπάρχουν οι παρακάτω προστατευόμενοι οικότοποι κοινοτικής προτεραιότητας τους οποιους θα  βλάψει η λειτουργία της ΒΙΠΕ:


§  οικότοπος 9530 (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα (δάση μαύρης πεύκης)


§  οικότοπος 6220,  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά


§  οικότοπος 3170  Μεσογειακά εποχικά τέλματα 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Στερεάς Ελλάδας –(ΥΑ 26298/2003 ΦΕΚ 1469 Β/09.10.2003) χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη περιοχή ως «περιοχή  περιβαλλοντικής  ευαισθησίας» που κρίνεται απαραίτητο να διατηρηθεί. Το ίδιο Πλαίσιο χαρακτηρίζει τις ακτές της Βόρειας Εύβοιας προς το Αιγαίο, ως περιοχές ιδιαίτερης φύσης που απαιτούν προστασία ως τοπία.
Α6. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΠΕ


Σύμφωνα με το άρθρο 44 (παρ. 6) του Ν. 3982 (ΦΕΚ 143 Α, 17/6/2011 ), ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη Ε.Π. πρέπει να πληρεί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Αρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΚΥΑ 11508/2009  ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009).

Μη ένταξη σε πόλους/άξονες ανάπτυξης (κριτήριο α (i)  του άρθρου 8 παρ.1)


i. Η ΒΙΠΕΒΕ δεν εντάσσεται σε κανένα από τους  πόλους ή άξονες ανάπτυξης του εθνικού προτύπου χωροταξικής οργάνωσης τη βιομηχανίας που περιγράφονται στο άρθρο 4 του χωροταξικού πλαισίου για την Βιομηχανία (ΚΥΑ 11508/2009  ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009) και απεικονίζονται στο σχετικό διάγραμμα 1 . 


Όπως διευκρινίζεται για την Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου τα αστικά κέντρα αποτελούν τα δυναμικά σημεία  στα οποία θα στηριχθεί η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Από χωρική άποψη, η ανάπτυξη της μεταποίησης θα  επικεντρώνεται στις παρακάτω ζώνες:  


α) Ζώνη Χαλκίδα – Θήβα − Οινόφυτα, (που μπορεί να προεκταθεί προς τα Β – ΒΔ − Δ) 


β) την ευρύτερη περιοχή της Λαμίας  (μπορεί μελλοντικά να συνδεθεί με την ευρύτερη περιοχή  Λιβαδειάς−Ορχομενού και 


γ) Μεμονωμένοι πόλοι μεγάλης κλίμακας της Λάρυμνας− Πολιτικών, Άσπρων Σπιτιών, Χαλκίδας – Αλιβερίου.


Πουθενά δεν αναφέρεται ως πόλος  τέτοιου είδους ανάπτυξης το Μαντούδι και η Λίμνη όπως η ισχυρίζεται η ΒΙΠΕΒΕ ΑΕ.

Η μεγάλη ανάγκη για οργανωμένους υποδοχείς το νομό Εύβοιας, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα ΙΙ του Χωροταξικού Πλαισίου για την Βιομηχανία προσδιορίζεται και περιορίζεται στην περιοχή της Χαλκίδας, όπου υπάρχουν διάσπαρτες πολλές μονάδες υψηλής όχλησης και μονάδες Σεβεζο και όχι στο Μαντούδι. Για την αντιμετωπιση  ενδονομαρχιακων ανισοτήτων βιομηχανικής ανάπτυξης, το Πλαίσιο για την βιομηχανία προτείνει την  διάχυση κάποιων πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων από το βιομηχανικό πυρήνα≫ (Χαλκίδα)  προς τις μη αναπτυγμένες περιοχές.

Αλλοίωση της κλαδικής φυσιογνωμίας (κριτήριο α( i) του άρθρου 8 παρ. 1).


Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία του 2009 (παράρτημα ΙΙ), προβλέπει τη στήριξη της διατήρησης της κλαδικής φυσιογνωμίας του νομού Ευβοίας και τη στήριξη του  εκσυγχρονισμού των μονάδων του, στις θέσεις στις οποίες βρίσκονται. Η δημιουργία ΒΙΠΕ με πρωτεύουσα την εγκατάσταση θερμοηλεκτρικής μονάδας 1.150 MWe αλλάζει τελείως την κλαδική φυσιογνωμία της περιοχής καθιστώντας το Μαντούδι το δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας  μετά την Πτολεμαΐδα. Η εγκατεστημένη θερμοηλεκτρική ισχύς του δευτέρου ενεργειακού κέντρου της χώρας σήμερα στην Μεγαλόπολη είναι 850 ΜWe.


Η διατήρηση της κλαδικής φυσιογνωμίας της περιοχής τονίζεται και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Στερεάς Ελλάδας –(ΥΑ 26298/2003 ΦΕΚ 1469 Β/09.10.2003), όπου αναφέρεται ότι η χωροθέτηση ενος ΒΙΠΑ (μεσαίας όχλησης) αντί ΒΙΠΕ θα ήταν επαρκής για την αναβίωση του τομέα της μεταλλουργίας, που προσχηματικά  ισχυρίζεται η ΒΙΠΕΒΕ ΑΕ.

Ασυμβατότητες της ΒΙΠΕ με την αναπτυξιακή πολιτική για την Εύβοια (κριτήριο α ( i ) του άρθρου 8 παρ.1).


Η αναπτυξιακή πολιτική που προγραμματίζει στο νομό Ευβοίας το Ειδικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία του 2009 (παραρτημα ΙΙ και διάγραμμα 2) είναι πολιτική τύπου 3. Η πολιτική αυτή προβλέπει ανάπτυξη, που στηρίζεται στα μη αξιοποιημένα/δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Η περιοχή έχει συγκριτικό ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ για να γίνει νέος ενεργειακός πόλος (αφού δεν παράγει ενεργειακές πρώτες ύλες/καύσιμο και είναι μακριά από τα δίκτυα φυσικού αερίου και υψηλής τάσης). Αντίθετα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, όπως διατυπώνεται στο Χωροταξικό της Στερεάς Ελλάδας του 2003, αλλά και στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για το Τουρισμό, είναι ο αναξιοποίητος φυσικός πλούτος και ο τουρισμός. Το Ειδικό Χωροταξικό για το Τουρισμό (ΥΑ. 24208 /2009 ΦΕΚ 1138 B/ 11.6. 2009) δίνει σαφείς κατευθύνσεις για την ένταξη της περιοχής σε άξονα τουριστικής ανάπτυξης όμοιας με την ανάπτυξη της Σκοπέλου. Επίσης η περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού με κέντρο την Σκιάθο. (βλέπε χάρτη κατευθύνσεων του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για το τουρισμό 2009)

Κριτήριο α( iii) του άρθρου 8 (παρ.1): Ασυμβατότητα της ΒΙΠΕ με τις προδιαγεγραμμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες των Ο.Τ.Α.:
Οι  δημοτικές ενότητες Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως (σήμερα απαρτίζουσες τον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας) εντάσσονται στις προτεραιότητες ανάπτυξης τουρισμού για ΟΤΑ  σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο νομού (αγροτουρισμός και οικο-τουρισμός) και από το Χωροταξικό Σχέδιο για την Στερεά Ελλάδα του 2003 ((ΥΑ 26298/2003 ΦΕΚ 1469 Β/09.10.2003) απαιτείται η αναβάθμιση της εικόνας τους.

Κριτήριο α( iv) του άρθρου 8 (παρ.1)


Η περιοχή της Βόρειας Ευβοίας δεν εντάσσεται σε καμία από τις αναπτυξιακές πολιτικές προτεραιότητας για δημιουργία ΒΙΠΕ του Χωροταξικού Πλαισίου για την Βιομηχανία (ΚΥΑ 11508/2009  ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009). Δηλαδή δεν εντάσσεται τις πολιτικές  εντατικοποίησης, επέκτασης ή ποιοτικής αναδιάρθρωσης που έχουν προτεραιότητα για την δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων (ΒΙΠΕ).

Κριτήριο α( vii) του άρθρου 8 (παρ.1)


 Για την δημιουργία ΒΙΠΕ απαιτείται πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα και κατά προτίμηση εγγύτητα με κόμβους συνδυασμένων μεταφορών. Αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο για όλους τους οργανωμένους υποδοχείς. Το οδικό δίκτυο Χαλκίδα - Ιστιαία είναι απαρχαιωμένο όπως μαρτυρούν συχνές επερωτήσεις των βουλευτών Ευβοίας στην Βουλή και τα δημοσιευμένα παράπονα της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ο ημιτελής λιμένας του Μαντουδίου έχει σχεδιαστεί ως περιφερειακός λιμένας με σκοπό την σύνδεση με τις τουριστικές Βόρειες Σποράδες.Κριτήριο α( ix) του άρθρου 8 (παρ.1)


Η επιλεγμένη περιοχή για την ΒΙΠΕ στο Μαντούδι είναι μακριά απο ενεργειακά δίκτυα (δίκτυα υψηλής τάσης  και φυσικού αερίου).

Κριτήριο α( x) του άρθρου 8 (παρ.1)


Η ΒΙΠΕ είναι μακριά από χώρους διάθεσης / επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και δεν υπάρχει πρόβλεψη στην  αίτηση της ΒΙΠΕΒΕ ΑΕ για επαρκή κάλυψη των αναγκών της ΒΙΠΕ μέσω εσωτερικών ή εξωτερικών υποδομών και διαχειριστικών μέτρων.
Κριτήριο α(xii) του άρθρου 8 (παρ.1)


 Η χωροθέτηση υποδοχέα μέσης και υψηλής όχλησης στον περαστικό χώρο του Μαντουδίου (μόλις 985 μέτρα μακριά από το Μαντούδι) συνεκτιμάται αρνητικά σύμφωνα με τα κριτήρια (xii του άρθρου 8) του Χωροταξικού για την Βιομηχανία του 2009.

Ειδικά κριτήρια ε (ii και iii)του άρθρου 8 (παρ.1)


Στην ΒΙΠΕ θα υπάρξουν (αφού δεν αποκλείονται πουθενά στην αίτηση) και μονάδες της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ. Για παράδειγμα, η απαιτούμενη από το νόμο αποθήκευση εφεδρικού υγροποιημένου ή συμπιεσμένου φυσικού αερίου για τον θερμοηλεκτρικό σταθμό (ΚΥΑ 12044/61 ΦΕΚ 376 Β, 19.3.2007). Η χωροθέτηση της ΒΙΠΕ θα πρέπει να γίνει σε ικανή απόσταση από τους οικισμούς και σε  περιοχές με χαμηλή ένταση χρήσεων γης, δηλαδή περιοχές με μειωμένη παρουσία μόνιμου ή μη πληθυσμού (άρθρο 8 του χωροταξικού για την Βιομηχανία). Αυτό δεν ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η χωροθέτηση της ΒΙΠΕ μόλις 985 μέτρα από του οικισμό Μαντουδιου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων.
Α7. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ


Σύμφωνα  με το άρθρο 56 (παρ 6) του Ν. 2637/1998, «σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση».


Τα  Ο.Τ.1, 2,3 και 4 της ΒΙΠΕ πληρούν όλα τα κριτήρια  της Κ.Υ.Α. 168040/3-9-2010 (ΦΕΚ 1528/τ.Β'/7-9-2010)  (και Κ.Υ.Α. 073710/4-3-2011 (ΦΕΚ 555/τ.Β'/8-4-2011),)  για να χαρακτηρισθούν ως γεωργική γή υψηλής παραγωγικότητας  και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ΒΙΠΕ.


Α8. ΈΛΛΕΙΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΚΑ ΕΝΤΟΣ ΒΙΠΕ


Σύμφωνα με το  άρθρο 6 (παρ. 5α)  του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΚΥΑ 11508/2009  ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009), η δημιουργία  Μονάδας Καθαρισμού Ακαθάρτων  (ΜΚΑ)  στους νέους οργανωμένους υποδοχείς υψηλής όχλησης (ΒΙΠΕ) είναι υποχρεωτική.  Η άδεια χρήσης του ΒΙΟ.ΚΑ. Μαντουδίου από την ΔΕΥΑ Κηρέως περιορίζεται σε επεξεργασμένα (όχι ανεπεξέργαστα) βιομηχανικά απόβλητα. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη στην αίτηση για κεντρική επεξεργασία των βιομηχανικών απόβλητων της ΒΙΠΕ, η οποία επαφίεται στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν.
Α9. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη στην αίτηση για επεξεργασία και διάθεση των στερεών Βιομηχανικών απόβλητων κατά την λειτουργία της ΒΙΠΕ. Η μόνη αναφορά είναι για εναπόθεση στείρων από την αναμόρφωση του χώρου σε παλαιό λατομείο.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Ενιστάμεθα και διαμαρτυρόμεθα εντόνως

Θεωρούμε ότι όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής δημοσιευθείσας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


είναι άκυρες

Επιφυλασσόμεθα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας


για πράξεις ή παραλείψεις παντός υπευθύνου, κατά παράβαση των καθηκόντων του

07 Αυγούστου 2011

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ


Σύλλογος Επαγγελματιών Παραλίας Αγίας Άννας «Άγιος Βασίλειος»

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός «kireas.org»


Συνυπογράφουν 146 κάτοικοι της περιοχής

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό. Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα. Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα. Τι να κάνουμε λοιπόν; Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό. Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε. Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν. Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτ

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

IN   MEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας... Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια. Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου. Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής… Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορο

βαρκάδα στο Καντήλι,μόνο 5000 ευρώ!

«Σύλληψη ημεδαπών ατόμων για παράβαση διατάξεων των περιοριστικών μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα» Σε διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε σήμερα την 25-04-2020 ο Λιμενικός Σταθμός Λίμνης Ευβοίας σε βάρος δύο ατόμων τα οποία παραβίασαν τα περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα, που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID – 19. Συγκεκριμένα, ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής με δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες να πλέει στην περιοχή Β. Ευβοϊκού στην θέση ΚΑΝΤΗΛΙ από το Πλωτό Περιπολικό Μέσο του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης, το οποίο διενεργούσε περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Τα ανωτέρω άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Ο Λιμενοσταθμάρχης Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος