Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ-142- Η έντυπη μορφή
1o ΕΠΑΛ Ιστιαίας-ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το 1o ΕΠΑΛ Ιστιαίας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων


υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα


κατάρτισης Leonardo Da Vinci II σε συνεργασία με την MASTER -


BARCELONA με τίτλο <<ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ>>. Το πρόγραμμα


Leonardo συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για


την επαγγελματική κατάρτιση υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι


να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος συνεργασίας στον τομέα της


εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, το


πρόγραμμα αποβλέπει:


- στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων που διανύουν περίοδο


αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης


- στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα


και το επιχειρησιακό πνεύμα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες


απασχόλησης.


Το πρόγραμμα του σχολείου μας περιελάμβανε εντατική παρακολούθηση σε


άρτια οργανωμένους χώρους διδασκαλίας και εργασίας. Οι μαθητές


αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες καθόσον ενημερωθήκαν για


ένα σύγχρονο θέμα που αφορά τις σύγχρονες τεχνικές προώθησης προϊόντων


με χρήση νέων τεχνολογιών και ήρθαν σε επαφή με ποικίλα πολιτισμικά


περιβάλλοντα γνωρίζοντας εναλλακτικές δομές εργασίας. Η εξασφάλιση και


επικύρωση της πιστοποίησης της περιόδου κατάρτισης και της περιόδου


εργασίας έγινε μέσω βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από τον φορέα υποδοχής


MASTER και μέσω EUROPASS από τον ΟΕΕΚ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία


να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τον τομέα τους.


Επιπλέον οι γνώσεις που απέκτησαν πάνω στην ειδικότητά τους θα τους


καταστήσει ικανούς να προσφέρουν την εργασία τους στην ευρύτερη αγορά


εργασίας. Απέκτησαν δε την απαιτούμενη σήμερα ευελιξία προσαρμογής σε


χώρους και χώρες διαφορετικών ποιοτικών και πολιτιστικών δεδομένων.


Βελτίωσαν ακόμα τις δεξιότητες της ξένης γλώσσας, όχι μόνο με την


γενική έννοια αλλά και από την πλευρά της επαγγελματικής ορολογίας.


Στο πρόγραμμα που ήταν 14 ημερών συμμετείχαν 20 μαθητές, η


συντονίστρια Διευθύντρια κ. Βασιλικιώτου και δυο συνοδοί καθηγητές


Σδράλια Ευαγγελία και Κατσάνος Ιωάννης περιλαμβανόταν εκτός από την


εκπαίδευση και ποικίλες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και σημεία


πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στην πόλη της Βαρκελώνης (Sagrada


Familia, Πάρκο Guel Gaudi, Λόφος Μοnt-Juic, Poble Espanyol, Caixa


Forum, Camp Nou, L'aquarium) όσο και εκτός αυτής (Terrasa Μουσείο


Τεχνολογίας, Μοναστήρι Santa Maria Montserrat, Figueres μουσείο Νταλί,


Girona, Calella- Costa Brava κ.α.). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα


επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν δωρεάν για τους


συμμετέχοντες.


Το σχολείο μας αιτήθηκε συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo και για την


νέα σχολική χρονιά με θέμα που αφορά το περιβάλλον και τις ήπιες


μορφές ενέργειας.


Στα πλαίσια του νέου Τεχνολογικού Λυκείου που ξεκινά τον Σεπτέμβριο


είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν τις νέες


τεχνολογίες και το περιβάλλον και θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν


τα ποιοτικότερα εφόδια στους μαθητές μας για να ανταποκριθούν στο


πολυποίκιλο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον της εποχής μας. Ως


εκ τούτου καλούμε όλους τους μαθητές που τελείωσαν φέτος τα γυμνάσια


της περιοχής μας να επιλέξουν το σχολείο μας για την συνέχεια των


σπουδών τους.


Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι.


Βασιλικιώτου - Τσάμαρη Δήμητρα


Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ


Αρχηγός Αποστολής - Συντονίστρια Δράσης


Συνοδοί Καθηγητές


Κατσάνος Ιωάννης


Σδράλια Ευαγγελία
Το 1Ο ΕΠΑΛ Ιστιαίας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

κατάρτισης Leonardo Da Vinci II σε συνεργασία με την MASTER -

BARCELONA με τίτλο <<ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ>>. Το πρόγραμμα

Leonardo συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για

την επαγγελματική κατάρτιση υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι

να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος συνεργασίας στον τομέα της

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, το

πρόγραμμα αποβλέπει:

- στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων που διανύουν περίοδο

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα

και το επιχειρησιακό πνεύμα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες

απασχόλησης.

Το πρόγραμμα του σχολείου μας περιελάμβανε εντατική παρακολούθηση σε

άρτια οργανωμένους χώρους διδασκαλίας και εργασίας. Οι μαθητές

αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες καθόσον ενημερωθήκαν για

ένα σύγχρονο θέμα που αφορά τις σύγχρονες τεχνικές προώθησης προϊόντων

με χρήση νέων τεχνολογιών και ήρθαν σε επαφή με ποικίλα πολιτισμικά

περιβάλλοντα γνωρίζοντας εναλλακτικές δομές εργασίας. Η εξασφάλιση και

επικύρωση της πιστοποίησης της περιόδου κατάρτισης και της περιόδου

εργασίας έγινε μέσω βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από τον φορέα υποδοχής

MASTER και μέσω EUROPASS από τον ΟΕΕΚ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία

να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τον τομέα τους.

Επιπλέον οι γνώσεις που απέκτησαν πάνω στην ειδικότητά τους θα τους

καταστήσει ικανούς να προσφέρουν την εργασία τους στην ευρύτερη αγορά

εργασίας. Απέκτησαν δε την απαιτούμενη σήμερα ευελιξία προσαρμογής σε

χώρους και χώρες διαφορετικών ποιοτικών και πολιτιστικών δεδομένων.

Βελτίωσαν ακόμα τις δεξιότητες της ξένης γλώσσας, όχι μόνο με την

γενική έννοια αλλά και από την πλευρά της επαγγελματικής ορολογίας.

Στο πρόγραμμα που ήταν 14 ημερών συμμετείχαν 20 μαθητές, η

συντονίστρια Διευθύντρια κ. Βασιλικιώτου και δυο συνοδοί καθηγητές

Σδράλια Ευαγγελία και Κατσάνος Ιωάννης περιλαμβανόταν εκτός από την

εκπαίδευση και ποικίλες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και σημεία

πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στην πόλη της Βαρκελώνης (Sagrada

Familia, Πάρκο Guel Gaudi, Λόφος Μοnt-Juic, Poble Espanyol, Caixa

Forum, Camp Nou, L'aquarium) όσο και εκτός αυτής (Terrasa Μουσείο

Τεχνολογίας, Μοναστήρι Santa Maria Montserrat, Figueres μουσείο Νταλί,

Girona, Calella- Costa Brava κ.α.). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα

επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν δωρεάν για τους

συμμετέχοντες.

Το σχολείο μας αιτήθηκε συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo και για την

νέα σχολική χρονιά με θέμα που αφορά το περιβάλλον και τις ήπιες

μορφές ενέργειας.

Στα πλαίσια του νέου Τεχνολογικού Λυκείου που ξεκινά τον Σεπτέμβριο

είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν τις νέες

τεχνολογίες και το περιβάλλον και θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν

τα ποιοτικότερα εφόδια στους μαθητές μας για να ανταποκριθούν στο

πολυποίκιλο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον της εποχής μας. Ως

εκ τούτου καλούμε όλους τους μαθητές που τελείωσαν φέτος τα γυμνάσια

της περιοχής μας να επιλέξουν το σχολείο μας για την συνέχεια των

σπουδών τους.

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι.

Βασιλικιώτου - Τσάμαρη Δήμητρα

Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Αρχηγός Αποστολής - Συντονίστρια Δράσης

Συνοδοί Καθηγητές

Κατσάνος Ιωάννης

Σδράλια Ευαγγελία

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: επίθεση των ΜΑΤ κατά των διαδηλωτών εναντίον του μεσοπροθέσμου


    « Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εδώ  και 38 ημέρες βρέθηκαν στους δρόμους και στις πλατείες για να διαδηλώσουν κατά του μνημονίου και του μεσοπροθέσμου χωρίς να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα .


        Όμως τις τελευταίες ημέρες η Κυβέρνηση ως υποτελής της Τρόϊκας και του Δ.Ν.Τ.  έστειλε και μάλιστα πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ψήφισης του μεσοπροθέσμου και του εφαρμοστικού νόμου   το δικό της μήνυμα τρομοκρατίας στην  Ελληνική  κοινωνία : Ως εδώ οι

διαμαρτυρίες !!!


      Η  σημερινή επίθεση των σιδηρόφρακτων  ορδών των δυνάμεων καταστολής με τη συνδρομή των κουκουλοφόρων αποκάλυψε για μια ακόμη φορά ότι η συνεργασία τους έχει ένα στόχο : Το λαϊκό κίνημα όταν γίνεται απειλητικό για την Κυβέρνηση.                              


     Η άγρια καταστολή και η διάλυση των διαδηλώσεων με τόνους χημικών και εκατοντάδες χειροβομβίδες κρότου-λάμψης δεν  θα κάμψει την αγωνιστικότητα των πολιτών.»


ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


ΠΡΩΗΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                          


   ΧΑΛΚΙΔΑ   29/6/2011

Οργή και αγανάκτηση για την κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Προκόπι, στην Ιστιαία πότε;
Την έντονη οργή και αγανάκτηση των κατοίκων του Προκοπίου έχει προκαλέσει, η εδώ και 20 χρόνια, εγκατάσταση και λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού 15 άτομα, των οποίων τα σπίτια βρίσκονται κοντά στην κεραία, έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια από καρκίνο,

ενώ έντονα προβλήματα όπως ζαλάδες και πονοκέφαλοι παρατηρούνται σε όσους διαμένουν στη γύρω περιοχή.

Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης και Αγίας Άννας στη συνεδρίαση που έγινε την περασμένη Πέμπτη 9 Ιουνίου, κατόπιν αναφοράς που έκαναν και την οποία υπογράφουν 300 κάτοικοι, με σκοπό να φύγει η κεραία μέσα από το χωριό.

(Απόσπασμα άρθρου της εφημερίδας "Παλμός της Βόρειας Εύβοιας")

Αξίζουν συγχαρητήρια στους κατοίκους αυτούς του Προκοπίου, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους πολίτες της Ιστιαίας και των γύρω δήμων. Στο κέντρο της Ιστιαίας λειτουργούν τρεις κεραίες, μεγαλύτερης ισχύος και με περισσότερα πάνελ, σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους. Οι δύο των ιδιωτικών εταιριών είναι καμουφλαρησμένες σε ηλιακό θερμοσίφωνα και δεξαμενή νερού αντίστοιχα.

http://istiaianews.blogspot.com/2011/02/blog-post_7925.html

http://istiaianews.blogspot.com/2011/02/blog-post_2109.html

http://istiaianews.blogspot.com/2011/02/blog-post_570.html

Στο μπλοκ της Β.Ε. αναλυτικά στείλαμε και δημοσιεύθηκαν οι παραπάνω αναρτήσεις σχετικά με της κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Ιστιαία. Λίγες μέρες πριν δημοσιεύθηκε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα "Βόρεια Ευβοια¨. Δυστυχώς κανένα ενδιαφέρον, καμία ενέργεια, κανένα αποτέλεσμα, από πολίτες και δήμο...

poliths.dhmou.istiaias


Η γέννηση της κοινοβουλευτικής δικτατορίας στην Ελλάδα.

155 ψήφοι, προϊόν κομματικών πιέσεων, πολιτικών μασέρ, πολιτικών μεταλλάξεων και πολιτικής αναλγησίας, με τη βοήθεια των εκπαιδευμένων στην Κερατέα ΜΑΤατζήδων, ανοίγουν διάπλατα το δρόμο της οικονομικής υποδούλωσης της Ελλάδας, της παραχώρησης της εθνικής ιδιοκτησίας στους ξένους και ντόπιους τραπεζίτες.

Οι ελάχιστοι κρυμμένοι "Πασοκτζηδες" που δεν ντρέπονται να το λένε ακόμα ανοιχτά, ψελλίζουν για το πόσους "Τσίπρες" δείρανε σήμερα, για να γλυτώσουν τη χώρα από τη "καταστροφή" ,

εθελοτυφλώντας μπροστά στην αναπτυσσόμενη ειρηνική λαϊκή εξέγερση.

Το χειραγωγημένο από ντόπιους και ξένους λακέδες του κεφαλαίου κοινοβούλιο, δίνει το άλλοθι του μεγαλύτερου μεταπολεμικού εγκλήματος κατά της Ελλάδας, και δημιουργεί τους πιο ατιμασμένους πολιτικούς στην ιστορία.

Το έλλειμμα δημοκρατίας του ανήθικου κράτους , με απειλές-εκβιασμούς ή εμείς ή  τα τάνκς δεν έχει πια προηγούμενο.Διαλυμένες υπηρεσίες, διαλυμένη κοινωνική πρόνοια , διαλυμένη παιδεία, διαλυμένη υγεία σε ένα ανύπαρκτο κράτος, βρίσκουν ένα λαό να βράζει και απέναντί του αφιονισμένους Ματατζήδες να μη ξέρουν κι αυτοί πια κατά που να βαρέσουν:Τους κουκουλοφόρους, τους γέρους, τα γυναικόπαιδα, τους νεαρούς ή οτιδήποτε κινείται και φοράει παπούτσια.

Η σωτηρία των σουάπς σιντις ή όπως λέγεται το συμφέρον του παγκόσμιου κεφαλαίου, χρειάζεται την στήριξη της ομάδας που με ψεύτικα συνθήματα κατέλαβε σαν εκλογική μειοψηφία την εξουσία, ανέτρεψε τα πάντα και παρέδωσε αμαχητί τα πάντα, κοροϊδεύοντας τον κόσμο με τη βοήθεια των καλοταϊσμένων ΜΜΕ.

Στον εξευτελισμό του γιαουρτώματος και της μούντζας , η απάντηση είναι η λυσσαλέα βία των δακρυγόνων, των γκλόμπ από την σιδερένια ανάποδη, οι δεκάδες τραυματίες και σε λίγο , γιατί όχι ,οι σφαίρες.

Η κατάλυση της δημοκρατίας από την κοινοβουλευτική αγέλη του ΠΑ-ΣΟΚ και των συνοδοιπόρων του, δημιουργεί την πρώτη κοινοβουλευτική δικτατορία στην Ελλάδα.

Όλοι μας ενωμένοι , με όπλα τις ανοιχτές παλάμες και το "ψωμί -παιδεία -ελευθερία" , θα σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα και αν χρειαστεί και πάνω από ολόκληρο τον κόσμο.

Η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, είναι πια υπόθεση ολόκληρου του λαού που πρέπει να φτύσει, να απομονώσει, να αποκαλύψει, αυτούς που σήμερα παραδίδουν την Ελλάδα στους βαρβάρους.

Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά είναι ένας...

ΠΒ
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΛ Ιστιαίας


Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Ιστιαίας Κούβαρης Αθανάσιος και ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε θερμά το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Λυκείου πού απαρτίζεται από τους :
Ξάνθη Χρήστο


Ψαθά Μαρία


Κουτσοστάθη Βασίλειο


Ζωγλοπίτου Ελένη


Καλέμη Άννα


Βαλμά Τασούλα


Ξυδερού Λίτσα


καθώς και τον πολιτικό μηχανικό κ. Αναγνώστου Ιωάννη για την εθελοντική του προσφορά,


στην ανάληψη ενεργετικών  πρωτοβουλιών πού αποτελούσαν χρόνια αιτήματα του Σχολείου μας.


Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου, ανέλαβε την κατασκευή τριών σημαντικών έργων:


 • Στεγάστρου για την προστασία της Σχολικής Βιβλιοθήκης

 • Στεγάστρου – Στάσης σχολικών λεωφορείων

 • Ασφαλτόστρωσης μεγάλου μέρους του προαυλίου του σχολικού χώρουΟφείλουμε να επισημάνουμε ότι το θετικό κλίμα επικοινωνίας και η καλή θέληση του Συλλόγου Γονέων οδήγησε σε αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών του Σχολείου επιφέροντας τα ανωτέρω αποτελέσματα.Ευχόμαστε λοιπόν μαζί με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας, η ενέργεια αυτή να αποτελέσει την απαρχή άλλων παρόμοιων ενεργειών των Σχολικών Συλλόγων στο μέλλον προς όφελος των μαθητών και του Σχολείου γενικότερα.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΦΥΣΙΚΟΣΔεν είχε άδεια λειτουργίας


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ Evia Top


Ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Δημήτρης Γιαννάκος,
απέστειλε έγγραφο με την ένδειξη ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ στο Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, για
τη λειτουργία μονάδας παρασκευής ασφαλτομείγματος στο Νεοχώρι Ιστιαίας. Στο
έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα: Σε απάντηση στο σχετικό έγγραφό σας μετά από


έλεγχο που έγινε στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Διενεργήθηκε
αυτοψία 9/6/2011 από υπάλληλο της υπηρεσίας μας στη θέση Νεοχώρι Ιστιαίας του
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, όπου διαπιστώθηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας
μονάδα παρασκευής ασφαλτομείγματος ιδιοκτησίας Δ. Ντριστέλα για έργα που
εκτελεί στην περιοχή ο κ. Ι. Αναγνώστου
2. Με τα σχετικά έγγραφά μας, φωτοαντίγραφα τα οποία σας
επισυνάπτουμε, ενημερώθηκαν οι φορείς της δραστηριότητας για τις προϋποθέσεις
λειτουργίας της στην ευρύτερη περιοχή. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι φορείς της
ως άνω δραστηριότητας δεν προέβησαν σε ενέργειες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν3325/05 για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας η
Υπηρεσία μας θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Μετά από τα παραπάνω:
1. Καλούνται οι
φορείς της δραστηριότητας να διακόψουν άμεσα τη λειτουργία της δραστηριότητας
και
2. Παρακαλούμε την
Υπηρεσία σας για τη συνδρομή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1
του Ν3325/05 ώστε να μην επιτραπεί στο εξής η λειτουργία της δραστηριότητας.
Ανοιχτή πληγή και για την Εύβοια το παραεμπόριο !Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου ΚούβαρηΝα παταχθεί το παραεμπόριο , δηλαδή το παράνομο εμπόριο ,  στην Εύβοια. Οι έμποροι και γενικότερα ο κόσμος έχουν αγανακτήσει. Σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Εύβοιας  κάθε καρυδιάς καρύδια , με έναν τορβά ο καθένας , πουλάνε σχεδόν τα πάντα. Έτσι , το παραεμπόριο αποτελεί ανοιχτή πληγή για την αγορά ,  την απασχόληση και τα ταμεία του Δημοσίου.

Ο αριθμός των παράνομων προϊόντων που κυκλοφορούν σε ελληνικό έδαφος έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία και ήδη ο τζίρος του το χρόνο  κυμαίνεται σε  20 - 25 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών εξαιτίας του παραεμπορίου χάνονται ετησίως περίπου 6 με 8 δισ. ευρώ από φορολογικά έσοδα και σημαντικές ασφαλιστικές εισφορές , καθώς είναι μία από τις αιτίες που αυξάνεται η ανεργία. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το παραεμπόριο αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως αιτία της επιδημίας λουκέτων στα μαγαζιά , γεγονός που προκαλεί δίκαια την οργή των εμπόρων. Πολλοί επαγγελματίες , αγανακτισμένοι από την απαράδεκτη αυτή κατάσταση , προαναγγέλλουν ότι , αν δεν παρθούν σύντομα αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του υγιούς νόμιμου εμπορίου και δίωξη του παραεμπορίου , θα επιζητήσουν τις δυναμικές  κινητοποιήσεις. Ξεκαθαρίζουν μάλιστα ότι είναι διατεθειμένοι να βγουν οι ίδιοι στους δρόμους με τα προϊόντα τους. Οι αρμόδιες αρχές , χωρίς άλλη καθυστέρηση , είναι απαραίτητο να δώσουν μια ανάσα στους μικρομεσαίους εμπόρους. Ας μην ξεχνούν ότι οι επαγγελματίες  αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά”  της οικονομίας.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΜΑ ΑΥΤΟΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. ΟΜΩΣ

Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ

ΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΜΑΤΗ

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ


...θα με προφτάσει το μεσοπρόθεσμο;...ή θα προφτάσω να μεταναστεύσω στην Αφρική;

Πόλεμος έχει ανοίξει μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΝ


Πόλεμος έχει ανοίξει μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΝ, με αφορμή την διακοπή του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γινόταν χτες 27/7 στη Χαλκίδα.
Η συνεδρίαση διεκόπη λίγα λεπτά μετά την έναρξη της, καθώς στην συνεδρίαση έκαναν παρέμβαση συμβασιούχοι από τα Ψαχνά και καθηγητές ξένων γλωσσών (σύμφωνα με ρεπορτάζ ΜΜΕ της Χαλκίδας). Ο περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, εμφανώς ενοχλημένος απευθυνόμενος στον Θ. Μπουραντά είπε «Μα καλά δεν υπάρχει αστυνομία εδώ;» Οι πολίτες που διαμαρτύρονταν τον άκουσαν και τα πνεύματα οξύνθηκαν με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συνεδρίαση του Π.Σ.
Ο αντιπεριφερειάρχης Θ. Μπουραντάς εξέδωσε ανακοίνωση, όπου βάζει στο στόχαστρο τον συνήθη ύποπτο ΣΥΝ, και καταγγέλλει ότι παρέμβαση των πολιτών ήταν καθοδηγούμενη από άτομα της ανανεωτικής αριστεράς που προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.
Με τη σειρά του ο ΣΥΝ εξέδωσε ανακοίνωση και τον κατηγορεί ότι βρίσκετε στη γραμμή Πάγκαλου.
Ακολουθούν οι ανακοινώσεις.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

Όπως είναι γνωστό, από 1η Ιανουαρίου 2011 λειτουργεί σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο νέος θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας, ο οποίος αντικατέστησε τις πέντε πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας.

Μετά από έξι (6)μήνες λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα της Περιφέρειας στη Λαμία, αποφασίστηκε να γίνονται συνεδριάσεις και στις έδρες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με πρώτη συνεδρίαση στη Χαλκίδα

Σκοπός των συνεδριάσεων εκτός των άλλων θεμάτων ήταν και η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιφερειακή ενότητα.

Όμως μια μικρή ομάδα πολιτών είχε διαφορετική άποψη.
Στο όνομα της «άμεσης δημοκρατίας» των 25 ατόμων, θέλησαν να καθορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν, γνωρίζοντας προφανώς ότι το όργανο που εκπροσωπεί τις 600.000 κατοίκους, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες αντιδημοκρατικές μεθόδους που χρησιμοποίησε η μειοψηφία των 25 ατόμων.

Όπως αποδεικνύεται, χωρίς αμφιβολία, όλα ήταν προγραμματισμένα, από τους καθοδηγητές που βρίσκονταν στο χώρο για να ελέγχουν την κατάσταση.

Η απουσία των δυο περιφερειακών συμβούλων που προέρχονται από τη λεγόμενη «ανανεωτική αριστερά» δεν ήταν τυχαία.

Είχαν γνώση για τους σχεδιασμούς και προτίμησαν να απουσιάσουν, προφανώς για να μην υποχρεωθούν να πάρουν θέση.

Πρόκειται για τον πολιτικό χώρο, στελέχη του οποίου καθυστέρησαν χωρίς λόγο, δυο ολόκληρα χρόνια την κατασκευή του κτηρίου που σήμερα ανήκει στην περιφέρεια και η καθυστέρηση στοίχισε επί πλέον 1,5 εκ. ευρώ στους Ευβοείς πολίτες.Είναι οι ίδιοι που συνηθίζουν να λειτουργούν μόνιμα αρνητικά σε κάθε θετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται στον τόπο.

Δεν τους είδαμε σε καμιά κινητοποίηση που έκαναν οι φορείς του τόπου και οι πολίτες, για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της Εύβοιας.

Αυτοί είναι οι «σωτήρες» της άμεσης δημοκρατίας των 25.

Αποφασίζουν μόνοι τους, πριν απ’όλους, για όλους και όλοι οι άλλοι έχουν μόνο μια επιλογή.

Να συμφωνήσουν με την άποψή τους.

Αν δεν συμφωνήσουν είναι προδότες και άλλα πολλά.

Τέτοιες ενέργειες, δυστυχώς θυμίζουν άλλες εποχές, που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ

Ο Πάγκαλος της Εύβοιας.Η ανακοίνωση του κ. Μπουραντά σχετικά με την παρέμβαση πολιτών στο περιφερειακό συμβούλιο αποτελεί μνημείο δημοκρατικής συμπεριφοράς και πολιτικού ήθους.

Είναι στο πνεύμα της ρητορικής “Παγκάλου” και στοχοποιεί τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα δεινά του τόπου.

Εσείς λέει ήσαστε οι καθοδηγητές και οι οργανωτές της κινητοποίησης των αγανακτισμένων πολιτών που ματαιώσατε την συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου

Κατανοητό διότι στην λογική του όλα καθοδηγούνται και ελέγχονται

Δεν περνά από το μυαλό του ότι οι πολίτες μπορεί να αποφασίζουν ελεύθερα και να αυτονομούνται.

Δεν έχει ακούσει για τα κινήματα που έχουν κατακλύσει τις πλατείες της χώρας , για τις γενικές συνελεύσεις που γίνονται εκεί με όρους άμεσης δημοκρατίας .

Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα όμως κ. Μπουραντά που θα πρέπει να απαντήσετε .

Γιατί το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί όπως ισχυρίζεστε 600.000 πολίτες απέφυγε να συζητήσει και να αποφασίσει ψήφισμα καταδίκης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου και του εφαρμοστικού νόμου –με ευθύνη της πλειοψηφίας δηλ. των περιφερειακών συμβούλων του ΠΑΣΟΚ -την στιγμή που είναι καθολική πεποίθηση ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας?

Την παραμονή μάλιστα της 48ωρης πανεργατικής απεργίας που προκηρύχθηκε από τις ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ με κεντρικό σύνθημα την καταψήφιση του μεσοπρόθεσμου.

Αλήθεια κ. Μπουραντά ποια είναι εν τέλει η θέση σας σχετικά με το μεσοπρόθεσμο υπέρ;–όπως δηλώσατε στους πολίτες που σας ρωτούσαν στην αίθουσα η κατά;

Όσο για τα έργα που καθυστέρησαν δήθεν μέσα σε αυτά είναι και η «αμαρτωλή» γέφυρα του Διοικητηρίου που κόστισε πάνω από 1 εκ ευρώ στον Ευβοϊκό λαό και στέκεται εκεί ουσιαστικά άχρηστη;

Σχετικά με την πορεία ο καθένας κρίνεται και εσείς κ Μπουραντά μαζί με τους παρατρεχάμενους σας και συνοδοιπόρους σας , έχετε την μεγαλύτερη ευθύνη για την εξέλιξη του Νομού της Εύβοιας σε Νομό καθυστέρησης και πρωταθλητή στην ανεργία.

Για αυτό μην ψάχνετε αλλού παρακινητές για τον λαό που ξέρουν να κρίνουν, να αποφασίζουν και να δράττουν παρά μόνο στα έργα σας.Το γραφείο Τύπου

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:Αγροφύλακες


Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία των προβλεπόμενων από τον Ν.3938/2011 μετατάξεων των Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων της Ελληνικής Αγροφυλακής;


Στις 21/6/2011 εστάλη μία επιστολή – διαμαρτυρία προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Όθωνα, με κοινοποίηση προς εσάς, με Θέμα «Διαμαρτυρία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ελληνικής Αγροφυλακής (ΠΟΜΥΕΑ)». Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτή την επιστολή, αλλά και με την προσωπική μου ενημέρωση από τους επίσημους εκπροσώπους της Ελληνικής Αγροφυλακής και μεμονωμένα άτομα που θίγονται από τις διαδικασίες μετατάξεων, είναι εμφανές ότι δεν υπήρξε ούτε η στοιχειώδης διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου σας και των εκπροσώπων των εμπλεκομένων στις προαναφερόμενες διαδικασίες ατόμων, με αποτέλεσμα στο

πρόσφατο Φύλλο μισθοδοσίας που έλαβαν να αναφέρεται ότι διακόπτεται η μισθοδοσία τους από 31/7/2011, χωρίς καν να γνωρίζουν ποιες από τις απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες (Νόμοι, Π.Δ., διαπιστωτικές πράξεις, διοικητικές εκτελεστικές πράξεις, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κ.α. σχετικά)  έχουν ξεκινήσει, πόσο μάλλον ολοκληρωθεί. Η πρόβλεψη του σχετικού νόμου είναι να μεταταγούν στη Δασική Υπηρεσία, με δεδομένο ότι θα δεν θα υποστούν καμία βλαπτική μεταβολή, ούτε ως προς την ειδικότητα τους, αλλά ούτε ως προς τα καθήκοντα και τον κλάδο εργασίας τους.

Η μέχρι σήμερα διαδικασία παραμένει άγνωστη στους ενδιαφερόμενους Αγροφύλακες και ουδείς δεν έχει κάποια επίσημη πληροφόρηση, πέραν της διακοπής της μισθοδοσίας στις 31/7/2011. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,

Ερωτάται οι κ. Υπουργός

1.    Ποια είναι η διαδικασία που απαιτείται για την εφαρμογή των μετατάξεων με βάση το Ν. 3938/2011 και ποιες από τις απαραίτητες θεσμικές και διοικητικές πράξεις έχουν ξεκινήσει;


2.    Ποιες από τις προαπαιτούμενες αυτές ενέργειες από πλευράς της διοίκησης έχουν ολοκληρωθεί και πότε συγκεκριμένα προβλέπονται να  ολοκληρωθούν;   


3.    Με βάση τις σχεδιαζόμενες προαναφερόμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των μετατάξεων των Αγροφυλάκων, πως διασφαλίζεται ότι δεν θα υποστούν καμία βλαπτική μεταβολή σε σχέση με το καθεστώς εργασίας τους, όπως προβλέπει και ο σχετικός Ν. 3938/2011;


4.    Θα υπάρξει ομαλή συνέχιση της μισθοδοσίας μετά την μετάταξη τους ή θα υπάρξει διάστημα όπου δεν θα καλύπτονται τα μεταταγόμενα άτομα από τη μισθοδοσία κάποιας υπηρεσίας.

Οι ερωτών Βουλευτής
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η λέξη της εβδομάδας : Τσίπα
γράφει ο Γιώργος Δαμιανός


Ο πρωθυπουργός φεύγει από του Μαξίμου (μήπως κάποιος να του εξηγήσει τι σημαίνει η λ. “τσίπα”;)


Τσίπα > πιθανόν σλαβικής προέλευσης, που σημαίνει πέτσα. Μεταφορικά δηλώνει το φιλότιμο, τη σεμνότητα. Ο ξετσίπωτος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει δέρμα (μεταφ. δίχως κανένα ηθικό φραγμό)


Ενώ ο κόσμος χάνεται, βρέθηκε η λύση της κακοδιοίκησης: “Το Μέγαρο Μαξίμου είναι αντιλειτουργικό”


Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να εγκαταλείψει το “ενεργοβόρο” Μέγαρο Μαξίμου. Έφτιαξε, ήδη, νέα γραφεία με σύγχρονες προδιαγραφές (στο ρετιρέ του υπ. Εσωτερικών)


Μέσα στο καλοκαίρι η μεταφορά


Ομολογώ ότι δεν έχω εμπειρία πολιτικής υψηλού επιπέδου. Αντιλαμβάνομαι τον

κόσμο με τα μάτια ενός επαγγελματία, που επί είκοσι χρόνια προσπαθεί να θρέψει την οικογένεια του παλεύοντας με τα έσοδα και τα έξοδα της μικρής του επιχείρησης. Τα δύο τελευταία χρόνια λέω και ξαναλέω ότι σε καμιά περίπτωση δεν ήθελα να ήμουν στη θέση του Γ. Παπανδρέου τούτη την εποχή (έτσι πίστευα, ο αφελής) Με τα δικά μου τα μάτια είναι εφιαλτικό να είσαι πνιγμένος στα χρέη, να παρακαλάς τις τράπεζες, να χάνεις τον ύπνο σου, την οικογενειακή σου (και τη σεξουαλική) γαλήνη, να μην έχεις κανένα ενδιαφέρον για την υπόλοιπη κοινωνική ζωή, παρά μόνο για την τακτοποίηση του χρέους. Αφού εγώ, καθώς και οι περισσότεροι συνέλληνες, έχουμε ψυχολογική κατάθλιψη λόγω του εθνικού χρέους και μαυρίζει η ψυχή μας για το αν θα μαραζώσει το μέλλον μας, σκέψου (σκεφτόμουνα) ο πρωθυπουργός, που πρέπει να αντιμετωπίσει την χλεύη και την ειρωνεία των υπολοίπων Ευρωπαίων, για το σπάταλο ελληνικό κράτος και για τους αδιάφορους Έλληνες, που συμπεριφέρονται, ακόμα και σήμερα, λες και έχουν το “κέρας της Αμάλθειας”. Και συγχρόνως να διακυβεύεται η υστεροφημία του, αλλά και το φυσικό μέλλον του (σε περίπτωση δικαστικών παραπομπών).


Και ξαφνικά αντί για μια οποιαδήποτε αισιόδοξη είδηση, διαβάζω στον Τύπο (κάτι που ήξερα από καιρό, αλλά ήθελα να τα πιστεύω ότι, τελικά, δε θα το υλοποιήσει) ότι: “ο Γιώργος τα μαζεύει από του Μαξίμου, το οποίο θεωρεί αντιλειτουργικό χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό. Εξ αρχής το Μαξίμου δεν ταίριαζε στην κοσμοθεωρία και την πολιτική κουλτούρα του Γεωργίου Παπανδρέου και σαν μην έφτανε αυτή η τρομερή δυστυχία, που τον βρήκε, οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ήταν εξαιρετικά ενεργοβόρο και αντι-οικολογικό. Και όσο ο πρωθυπουργός έδινε μάχες στο εξωτερικό (δίχως ίχνος ειρωνείας) οι συνεργάτες του άλλαξαν δύο φορές, σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, τις ταπετσαρίες των καναπέδων του πρωθυπουρικού γραφείου μέχρι να υιοθετηθεί τελικά ο μινιμαλιστικός αέρας που αποπνέουν το λευκό χρώμα και οι “γήινες” αποχρώσεις” (εφ. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 26/6/2011]


Φεύγει, λοιπόν, αλλά που πάει; Όλα είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν το σύγχρονο πρωθυπουργικό γραφείο στον έκτο όροφο του υπουργείου εσωτερικών (Βασ. Σοφίας). Στο ρετιρέ του υπουργείου εσωτερικών έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, ανακατασκεύη, βάψιμο, σύγχρονος εξοπλισμός/ επίπλωση για να μεταφερθούν όλοι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού μέσα στο καλοκαίρι, αντιμετωπίζοντας έτσι με δραστικό και άμεσο τρόπο ένα από τα φλέγοντα θέματα της ελληνική κοινωνίας Το θέμα προσφέρεται για εύκολο λαϊκισμό και για να τον αποφύγω θα ήθελα να ρωτήσω άμεσα τον σύντροφο Παπανδρέου όχι ως μόνο ως πολίτης αλλά και ως ψηφοφόρος του (αναφέρω με υπερηφάνεια, παρά την κουτοπονηριά της εποχής, την πολιτική μου ταυτότητα, για να μη θεωρηθεί ότι του κάνω φτηνή και λαϊκιστική αντιπολίτευση) 1. Τι σημαίνει για ένα δημόσιο λειτουργό το “δε με εμπνέει ο χώρος εργασίας μου;” Θα μπορούσε, άραγε να το ισχυριστεί και ένας Δικαστικός, ένας Γιατρός, ένας Πανεπιστημιακός; Και αν το ισχυριστεί, είναι εύκολο να βρει τα κονδύλια για να το πραγματοποιήσει; 2. Με ποια λογική προβήκατε σε τέτοια έξοδα, από τη στιγμή που ξέρετε ότι μπορείτε να μείνετε σε αυτή τη θέση από κάποιες μέρες μέχρι κάποιους μήνες; 3. Ο περιορισμός του σπάταλου κράτους ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους σας; 4. Γιατί κάνατε ανακαίνιση στου Μαξίμου, από τη στιγμή που δε σας ενέπνεε ο χώρος; 5. Θα σκεφτόταν ποτέ κάτι τέτοιο ο Αμερικανός, ο Άγγλος, ο Γάλλος ομόλογο Σας; Ή μήπως αυτοί οι “φουκαράδες” δεν έχουν χρήματα για πέταμα. 6. Τι θα γίνει το ανακαινισμένο ρετιρέ του υπουργείου Εσωτερικών, αν ο διάδοχος σας θέλει να επιστρέψει στου Μαξίμου (γιατί δε θα θέλει να έχει στα πόδια του τον εκάστοτε υπουργό των Εσωτερικών και γιατί το επιβάλλει το εθιμοτυπικό); Δε θα είναι πεταμένα έξοδα και κόπος τα όσα κάνατε; 7. Νομίζετε ότι θα Σας ειρωνεύονται ή θα Σας θαυμάζουν οι ομόλογοι σας στη Δυτική Ευρώπη; 8. Θεωρείται ότι αυτό είναι το πρότυπο του ηγέτη με οικολογικές ανησυχίες και υψηλή αισθητική ή συμπεριφορά ενός ανθρώπου που “ζει στον κόσμο του”
κ. Παπανδρέου: τι πάτε να κάνετε; Είναι δυνατόν να μη Σας μίλησε κανένας από τους τόσους συμβούλους Σας; Για άλλη μια φορά εμείς οι ψηφοφόροι σας καλούμαστε να απαντήσουμε στις ειρωνείες του τύπου “το παιδί τα έχει χαμένα” κλπ. Μήπως σας βρίσκετε καμία δικαιολογία πρόχειρη;


(Δεν μπήκα στον κόπο να μιλήσω για το κόστος σε χρηματικές μονάδες, γιατί θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι καθαρά επικοινωνιακό και όχι οικονομικό. Μπροστά στα δισεκατομμύρια που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, είναι ασήμαντο ποσό τα έξοδα της μεταφοράς του πρωθυπουργικού γραφείου. Πάντως, αν θεωρείται ότι πρόκειται ένα ασήμαντο ποσό μια κάποια λύση θα ήταν να αναλάβετε εσείς, προσωπικά, τα έξοδα αυτής της άσκοπης μεταφοράς;)


Γνωρίζοντας την ευαισθησία Σας στην ηλεκτρονική επικοινωνία, αναμένω την απάντηση Σας


Γιώργος Δαμιανός


Δημήτρης Αποστόλου:ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Λίγα Ιστορικά:

Κατ' εξοχήν <<ναυτούπολη>> η Λίμνη της Εύβοιας - το Ελύμνιον των αρχαίων

και οι (σχεδόν) ταυτόσημες Αιγές - έχει μια ιστορία δεμένη άρρηκτα με

τη θάλασσα.

Με άποικους - αειναύτες στην αρχαιότητα, με ναυτική ενασχόληση στα

βυζαντινά, μεσαιωνικά και τουρκοκρατούμενα χρόνια και με δυναμική

συμμετοχή στα κατά θάλασσαν γεγονότα της Επανάστασης του '21,

δημιούργησε το υπόβαθρο μιας μεγάλης ναυτεμπορικής <<έκρηξης>> στα μετ'

επαναστατικά χρόνια της απελευθέρωσης και της <<αποκατάστασης των

πραγμάτων>> στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος. Στο όλο <<θαύμα>> της

μετέπειτα - κι' ως σήμερα - ανάπτυξης της παγκόσμιας Ελληνικής

Εμπορικής Ναυτιλίας, η συμβολή της ναυτικής πολιτείας της Λίμνης,

υπήρξε διακριτικά σημαντική.

Έτσι, είναι φυσικό στη διαχρονική ναυτοσύνη της, να συνέβησαν

γεγονότα, να έγιναν <<πράγματα και θαύματα>>, να έγιναν πότε ηρωικά και

πότε υπέροχα κατορθώματα, να αναδείχθηκαν μορφές και προσωπικότητες,που άλλες καταξιώθηκαν και που - άλλες- για λόγους διάφορους

παραμένουν αφανείς, περιμένοντας ακόμη καρτερικά κι' αυτή την

υστεροφημία τους...

Το σκεπτικό

Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπ' όψιν του ο Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων

Λίμνης << ο Ποσειδών>> και παραλληλίζοντας τη δράση αλλού της Ελλάδας -

αδελφών- Συλλόγων κι' Ομίλων με πλούσια πολιτιστική προσφορά και

δραστηριότητα, αποφάσισε τη διοργάνωση του Κολυμβητικού Διάπλου του Β.

Ευβοϊκού, ενισχύοντας τον ναυταθλητισμό και τις ικανότητες των

κολυμβητών, αναδεικνύοντας τον γεωγραφικό - πανέμορφο Κόλπο με την

έντονη παρουσία σ' όλες τις φάσεις της ιστορίας μας, αναδεικνύοντας

και τιμώντας - κάθε φορά - επιφανείς και αφανείς, <<γενναίες>>

προσωπικότητες που επιτέλεσαν κάποιο σπουδαίο <<έργο της θάλασσας>>.

Τορπιλισμοί και ηρωισμοί, αυτοθυσίες και διασώσεις εν θαλάσσει ζωής -

δίχως ανταμοιβή - διάσωση ναυαγών, συμβάντα απερίγραπτης τόλμης εν ώρα

κινδύνου κι' αποκοτιές, τολμήματα και παλικαριές, πράξεις όλες ετούτες

της ψημένης στ' αλάτι <<ναυτικής - του Λιμνιώτη - ψυχής>> κι' άλλες

πολλές...βρίσκουν έκφραση με ιδιαίτερο τρόπο σ' ένα

ειρηνικό-πολιτιστικό-θαλασσινό Μαραθώνιο, που πρωτοποριακά (εν έτει

2011) διοργανώνεται αυτό το καλοκαίρι. Και που η επιτυχία του δεν

εξαρτάται, ούτε από τις επιδόσεις και τα βραβεία των αθλητών, ούτε από

τις - όσες - συμμετοχές. Όχι!

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ !...Καλή επιτυχία

Δημήτρης Αποστόλου

<<Ελύμνιος>>

Μέλος συμπαράστασης του Αγώνα


 Σκυλλίας:
Ένας δεινός αρχαίος κολυμβητής


                                                      (480
π.Χ.)

Από την πολιτεία Σκιώνη, Ευβοέων εποίκων της Παλλήνης
Χαλκίδικής, ήταν ο Σκυλλίας ή
Σκύλλις ή ακόμη Σκύλαξ και Σκύλλος – ονομαστός κολυμβητής, (στο μακροβούτι και
στο κολύμβι … σωστό «σκυλόψαρο !...»)


Αιχμάλωτος του στόλου του Ξέρξη, στα Μηδικά (μαζί με
την κόρη του Ύδνα,


που
και σ’ αυτήν είχε διδάξει την τέχνη του), επιχείρησαν με επιτυχία στους Αφέτες
της Μαγνησίας – απέναντι του Αρτεμισίου της Εύβοιας – δολιοφθορά κατά των
πλοίων του Ξέρξη.


Με συνεχείς αθώρητες καταδύσεις στην τρικυμισμένη
θάλασσα, έκοψαν τα σχοινιά που συγκρατούσαν στις άγκυρές τους τα Περσικά πλοία,
με αποτέλεσμα πολλά απ’ αυτά να εξωκείλουν και να καταστραφούν στα βράχια της
Μαγνησίας (σήμερα «Ξυλοφάγος»).


Στη συνέχεια, οι δυο «κομάντος» - δολιοφθορείς, πότε
με μακροβούτια και πότε με κολυμβοδρομία, κατέφυγαν στους συμπατριώτες τους
Έλληνες του Αρτεμισίου, διανύοντας την απίστευτη απόσταση των 80 σταδίων
(περίπου 13 χιλιόμετρων), ενημερώνοντάς τους για τις προθέσεις και τις
κυκλωτικές κινήσεις του εχθρικού στόλου. Οι Έλληνες τους τίμησαν ως ήρωες και
οι Αμφικτίονες αναθηματικά στους Δελφούς.


Στα Ρωμαϊκά Χρόνια, επισκέπτης ο Νέρωνας απέσπασε του
εντυπωσιακού αναθήματος την εικόνα της Ύδνας (και με άλλα …500 γλυπτά!...) τη
μετέφερε στη Ρώμη.

                                           
Κείμενο: Δημήτρης Αποστόλου – «Ελύμνιος»

                                                               
Πηγές


-         
ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ
(Μ. Εγκυκλοπαίδεια)


-         
Χ. ΓΙΟΒΑΝΗ               (--------//-------------)


-         
«ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ»
(Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)


-         
«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ


ΕΥΒΟΙΑ» Αλέξ. Καλέμη.

εορτασμός επετείου Αγγελή Γοβιούεορτασμός επαιτείου Αγγελή Γοβιού

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ:Ο Πάγκαλος της Εύβοιας.


Η ανακοίνωση του κ. Μπουραντά σχετικά με την παρέμβαση πολιτών στο περιφερειακό συμβούλιο αποτελεί μνημείο δημοκρατικής συμπεριφοράς και πολιτικού ήθους.


Είναι στο πνεύμα της ρητορικής “Παγκάλου” και στοχοποιεί τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα δεινά του τόπου.


Εσείς λέει ήσαστε οι καθοδηγητές και οι οργανωτές της κινητοποίησης των αγανακτισμένων πολιτών που ματαιώσατε την συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου


Κατανοητό διότι στην λογική του όλα καθοδηγούνται και ελέγχονται
Δεν περνά από το μυαλό του ότι οι πολίτες μπορεί να αποφασίζουν ελεύθερα και να αυτονομούνται.


Δεν έχει ακούσει για τα κινήματα που έχουν κατακλύσει τις πλατείες της χώρας , για τις γενικές συνελεύσεις που γίνονται εκεί με όρους άμεσης δημοκρατίας .


Υπάρχουν  όμως  κάποια  ερωτήματα όμως κ. Μπουραντά που  θα  πρέπει  να  απαντήσετε .


Γιατί το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί όπως ισχυρίζεστε 600.000 πολίτες απέφυγε  να συζητήσει και  να  αποφασίσει ψήφισμα καταδίκης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου και του εφαρμοστικού νόμου –με  ευθύνη  της πλειοψηφίας  δηλ. των  περιφερειακών  συμβούλων του  ΠΑΣΟΚ -την στιγμή που είναι καθολική πεποίθηση ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας?


Την παραμονή μάλιστα της 48ωρης πανεργατικής απεργίας που προκυρήχθηκε από τΙς ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ με κεντρικό σύνθημα την  καταψήφιση  του  μεσοπρόθεσμου.


Αλήθεια  κ. Μπουραντά  ποια  είναι  εν  τέλει  η  θέση  σας  σχετικά  με  το   μεσοπρόθεσμο  υπέρ ? –όπως δηλώσατε  στους  πολίτες  που  σας  ρωτούσαν  στην  αίθουσα  η  κατά?


Οσο  για  τα  έργα  που  καθυστέρησαν  δήθεν  μέσα   σε  αυτά  είναι  και  η «αμαρτωλή» γέφυρα  του  Διοικητηρίου που  κόστισε  πάνω  από  1 εκ ευρώ στον  Ευβοϊκό  λαό και  στέκεται  εκεί  ουσιαστικά  άχρηστη?


Σχετικά  με  την πορεία  ο  καθένας  κρίνεται  και  εσείς  κ  Μπουραντά  μαζί  με  τους  παρατρεχάμενους  σας και  συνοδοιπόρους  σας , έχετε  την  μεγαλύτερη   ευθύνη  για   την  εξέλιξη  του  Νομού  της  Εύβοιας  σε  Νομό  καθυστέρησης  και πρωταθλητή  στην  ανεργία.


Για  αυτό  μην  ψάχνετε  αλλού  παρακινητές  για  τον  λαό  που  ξέρουν  να  κρίνουν, να  αποφασίζουν  και  να  δράττουν  παρά  μόνο  στα  έργα  σας.

Το  γραφείο  Τύπου

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:Ακόμη και οι φανατικότεροι πολέμιοι του θεσμού δεν περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη!!!


ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                Με αφορμή την έναρξη στις 1/7/2011 της τυπικής λειτουργίας του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  στα πλαίσια των θεσμικών του αρμοδιοτήτων :    « Λήγει τη Πέμπτη 30/6/2011 η μεταβατική περίοδος των 6 μηνών για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της θεσμικής λειτουργίας των νέων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και τα ερωτήματα  που μπαίνουν  πολλά :

- έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες που προβλέπει ο σχετικός νόμος ; Απολύτως καμία , αφού όχι μόνον δεν έχουν εκδοθεί όλα οι απαραίτητες θεσμικές πράξεις αλλά και  αρκετοί ΟΤΑ αγνοούν ακόμη και ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες .- έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για να λειτουργήσουν στα καθήκοντά τους οι νέοι ΟΤΑ ; Ούτε ένα ευρώ! Δεν έφτανε η παρακράτηση των 600 εκατομμυρίων ευρώ της ΣΑΤΑ (από τον Οκτώβριο του 2010 δεν καταβάλλεται ), πράγμα που έχει οδηγήσει τους Δήμους σε στάση πληρωμών,

έρχεται και το μεσοπρόθεσμο  που με τις προβλέψεις του  εξοικονομεί από τους ΟΤΑ  κονδύλια ύψους 430 εκ. ευρώ .

    Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για τη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ( μέχρι σημείου ευτελισμού του θεσμικού  της ρόλου ) , που πορεύεται πλέον με βάρκα την ελπίδα και καπετάνιο τη διορισμένη Γενική Διοίκηση .

    Όσον αφορά τα δικά μας τα μόνα που υλοποιήθηκαν σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  Δήμου Χαλκιδέων είναι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του πολίτη . Όμως  δεν τους είδαμε να λειτουργούν κι ούτε πρόκειται να λειτουργήσουν, αφού μετά την αδυναμία εκλογής  Συμπαραστατών σ΄ όλη την  επικράτεια ( μόλις στο 14% των Δήμων και στο 30% των Περιφερειών έχουν εκλεγεί ) ο θεσμός μάλλον αδρανοποιείται ,τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές ,δηλαδή τον Ιούνιο

του 2014 . Γι ΄ αυτό και είναι άνευ σημασίας η ακύρωση της εκλογής  για τυπικούς λόγους του Συμπαραστάτη της Περιφέρειας μας .

   Ακόμη και οι φανατικότεροι πολέμιοι του θεσμού δεν περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη!!!

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ   28/6/2011

Υπερβάσεις πυρός...

Στις 23 Ιουνίου 2011 το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λίμνης, όπως κάθε

χρόνο, διοργάνωσε την αναβίωση του εθίμου των φωτιών του Αγιαννιού του

Αγιοτροπιού! Φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, είδαμε η πρόσκλησή μας να

έχει απήχηση και με χαρά διαπιστώσαμε πως άνθρωποι όλων των ηλικιών,

ντόπιοι αλλά και ξένοι, συμμετείχαν μαζί μας σε αυτό το τόσο ξεχωριστό

έθιμο. Στη παρέα μας είχαμε την χαρά να έχουμε έναν αδερφό πρόσκοποτον κ. Δημήτρη Αποστόλου, "Ελύμνιο", που για ακόμα μια φορά μας

συνεπήρε με τον όμορφο λόγο του και τις αστείρευτες γνώσεις του! Η

βραδιά συνεχίστηκε με μικρούς και μεγάλους να πηδούν πάνω από τις

φωτιές και να συναγωνίζονται ποιος μπορεί να πηδήξει πάνω από τη

μεγαλύτερη.

Είναι σημαντικό να τηρούμε τέτοια "πανάρχαια" έθιμα στην περιοχή μας,

καθώς είναι κομμάτι της ιστορίας μας και της ταυτότητάς μας. Το

συγκεκριμένο έθιμο, που σχετίζεται με το ηλιοτρόπιο αλλά και με τόσες

άλλες δοξασίες, πρέπει να παραμείνει ζωντανό και με χαρά διαπιστώσαμε

όλοι πως όσο υπάρχει η μαγεία του εθίμου αλλά και άνθρωποι που

ενδιαφέρονται για τη διατήρησή του, η φωτιά του Αγιαννιού του

Αγιοτροπιού θα συνεχίσει να καίει...1ο  ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΛΙΜΝΗΣ

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Παράταση οριστικοποίησης μηχανογραφικού δελτίου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ανακοινώνεται ότι, λόγω της προκηρυχθείσας απεργίας από τη ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ, για τις 28 και 29 Ιουνίου 2011, η προθεσμία οριστικοποίησης του
μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
για όλους τους υποψηφίους, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η ώρα
λήξης της οριστικοποίησης είναι μέχρι 24:00 της ίδιας ημέρας.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία οριστικοποίηση δεν θα γίνεται
δεκτή πέραν αυτής της ώρας και ημέρας.

Κώστας Μαρκόπουλος:η συναίνεση που μας ζητούν είναι συνενοχή


ΠΡΟΣ   Εργατικό Κέντρο Ευβοίας  
Με ιδιαίτερη προσοχή μελέτησα την εξώδικο διαμαρτυρία – πρόσκληση να μην ψηφίσω το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δράσης και τον Εφαρμοστικό νόμο.


Θέλω να διασαφηνίσω πως αυτά είναι συνεπακόλουθα του Μνημονίου που ψηφίστηκε το Μάιο του 2010 στην Ελληνική Βουλή από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και την κα Μπακογιάννη. Η απόλυτη αποτυχία του μνημονίου γέννησε αυτά τα δύο Σχέδια Νόμου της Κυβέρνησης που περιγράφουν θυσίες υπεράνω της αντοχής των πολιτών.


Εκτιμώ, πως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση των αξιότιμων συναδέλφων κ.κ. Αικατερίνης Περλεπέ, Συμεών Κεδίκολγου και Ουρανίας Παπανδρέου που ψήφισαν το

μνημόνιο.


Προσωπικά γνωρίζετε ότι δεν το ψήφισα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι γνωστό πως ανήκω σε εκείνους τους πολιτικούς της Ν.Δ. που θεωρούν ότι η συναίνεση που μας ζητούν είναι συνενοχή. Η αντιμνημονιακή μου θέση είναι άκαμπτη και τολμώ να πω πρωταγωνιστική. Κυρίως, γιατί πιστεύω πως αυτός ο λαός έχει και φιλότιμο και δυνατότητες να αλλάξει νοοτροπία και να συμμετέχει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του τόπου μας. Με μία ωστόσο προϋπόθεση:


Να έχει όραμα και πίστη σ’ αυτό και να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Τίποτα από αυτά δεν έχει μπροστά του. Βλέπει μόνο πιέσεις, εκβιασμούς, νέα μέτρα, ύβρεις περί προσωπικής διαφθοράς.


Εμείς, τα μέλη του πολιτικού συστήματος, που έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας έχουμε υποχρέωση να οδηγήσουμε τη χώρα σε πορεία σωτηρίας. Μόνο έτσι θα ανακτήσουμε την θέση μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτήν την πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα.


Προσωπικά θα καταψηφίσω το μεσοπρόθεσμο και τα περισσότερα άρθρα του Εφαρμοστικού νόμου.


Καλώ τους πολίτες να κάνουν κι εκείνοι το χρέος του δικού τους ρόλου…
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ.


Βουλευτής Ν. Ευβοίας


Κώστας Μαρκόπουλος

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011


Αθήνα, Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.gscp.gr) για αύριο Κυριακή 26 Ιουνίου 2011, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις Περιφερειακές Ενότητας:

1.      Αθηνών,

2.      Ανατολικής Αττικής,

3.      Πειραιώς (Νήσος Κύθηρα),

4.      Εύβοιας,

5.      Κυκλάδων,

6.      Σάμου,

7.      Χίου,

8.      Δωδεκανήσων και

9.      Λασηθίου.

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους Οργανισμούς Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Με βάση τα προβλεπόμενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.α.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

 

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


Πρόταση για τέλη και βοηθήματα


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη
Η  φτώχεια  έχει  χτυπήσει  αρκετές  οικογένειες  σ΄ ολόκληρη  τη  βόρεια  Εύβοια. Ιδιαίτερα  έχει  πλήξει  πολύτεκνες και μονογονεϊκές  οικογένειες , οικογένειες  ανέργων , υποαπασχολούμενων , αναπήρων  και  συνταξιούχων. Μπορούμε  να  καλυτερεύσουμε  τα  πράγματα  εάν  επιδείξουμε  κοινωνική  ευαισθησία  και  αλληλεγγύη  και  αφήσουμε  στην  άκρη  τον  ωχαδερφισμό  και  την  αδιαφορία.

Πρώτος  απ΄ όλους , ο  δήμος  Ιστιαίας-Αιδηψού , ο  δήμος  μας , έχει  την  υποχρέωση – εφαρμόζοντας  τη  σχετική  πρόβλεψη  του νόμου  Καλλικράτη ( άρ.84 , παρ.3 ) – να  εγκρίνει  τώρα , ύστερα  από  εισηγήσεις  των  τοπικών  συμβουλίων  των  χωριών , χορηγήσεις  χρηματικών  βοηθημάτων  και  ειδών  διαβίωσης  ή  περίθαλψης  σε  οικονομικά  αδύνατους  κατοίκους  και  πολύτεκνους , καθώς  και  τη  μείωση  δημοτικών  φόρων  ή  τελών ή  απαλλαγή  από  αυτούς  για  προβλεπόμενα  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  πρόσωπα , καθώς  και  τα  πρόσωπα  που  χρήζουν  βοήθειας  στο  σπίτι  και  διοικητικής  βοήθειας. Άλλωστε , σε  ανάλογες  ενέργειες  έχουν  προβεί  πολλοί  δήμοι  σε  όλη  τη χώρα  και  δε  μπορεί  ο  δήμος  μας  να  υστερεί  και  να  αδιαφορεί  για  τη  διατήρηση  της  κοινωνικής  συνοχής  στα  χωριά  της  βόρειας  Εύβοιας. Καλούμε  τη  δημοτική  αρχή  να  δείξει ,  επιτέλους ,  ευαισθησία  και  να  στηρίξει  τις  φτωχές  οικογένειες  που  υποφέρουν.

Αδέσποτα και κατοικίδια σκυλιά, τι γίνετε όταν ενοχλούν;

Έντονο το πρόβλημα στην Ιστιαία, ακόμα και στην κεντρική πλατεία, με τα τόσα αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν σε κοπάδια. Σκορπούν τον φόβο σε μικρά παιδιά και γυναίκες και ενοχλούν με τα γαβγίσματα τους, ιδίως τώρα που είναι εποχή αναπαραγωγής τους. Δήμος και αρμόδιες αρχές πρέπει να επιληφθούν για την λύση του μείζονος αυτού προβλήματος.
Έντονο είναι και το πρόβλημα με τα κατοικίδια σκυλιά που ενοχλούν τους περίοικους με τα γαβγίσματα τους, ιδίως της ώρες κοινής ησυχίας. Πολλοί είναι αυτοί που, με αφορμή την έξαρση κλοπών, έχουν σκυλιά στης αυλές τους, άλλα λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν της ανάγκες ενός κατοικίδιου και πως πραγματικά να τα φροντίσουν.
Ο νόμος αναφέρει στην αστυνομική διάταξη 3 του 1996, άρθρο 2, παράγραφος 3: "Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις - Απαγορεύεται καθ όλες της ώρες του 24ώρου" - "Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων"
Στο άρθρο 5 της ίδιας αστυνομικής διάταξης αναφέρονται και οι κυρώσεις: "Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του νόμου 1481/1984, εφ όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα"
Ο νόμος 1481 του 1984, άρθρο 12 παράγραφος 6, αναφέρει: "Οι παραβάτες των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο"
Καλό είναι πρώτα ο ιδιόκτητης να αναλαμβάνει της ευθύνες του, μετά ο γείτονας που ενοχλείται να κάνει παρατήρηση στον ιδιόκτητη να συμμορφωθεί, αλλιώς νόμος και δικαιοσύνη έχουν τον λόγο.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:Ενορχηστρωμένη κατεύθυνση οριζόντιας απαξίωσης των κρατικών παροχών προς τον πολίτη της Εύβοιας.
Με σειρά Ερωτήσεων μου τους τελευταίους 18 μήνες θίγω έντονους προβληματισμούς για συγκεκριμένους τομείς όπου περιορίζεται συστηματικά η δυνατότητα του κράτους να συνεχίσει να εξυπηρετεί τον πολίτη της Εύβοιας σε βασικές του υποχρεώσεις που αφορούν υγειονομικά θέματα και περίθαλψη, πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες του κράτους, παροχή παιδείας και εκπαίδευσης, συγκοινωνιακές υποδομές που να επιτρέπουν την ασφαλή διακίνηση των πολιτών, κ.α. σχετικά. Έτσι, εξέφραζα την αγωνία μου για τη συνεχή απαξίωση και υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Αγροτικών Ιατρείων, τον επερχόμενο περιορισμό της πρόσβασης των πολιτών και επιχειρηματιών στις Οικονομικές υπηρεσίες του κράτους (κατάργηση και συγχώνευση ΔΟΥ), τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, αλλά και της παύσης πληρωμών των κρατικών υπηρεσιών προς φορείς που έχουν αναλάβει ζωτικής σημασίας έργων υποδομής. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα έθιξα το πρόβλημα για τις τοπικές κοινωνίες που προκαλεί το πάγωμα των ενεργειών ωρίμανσης ή ακόμα και δημοπράτησης ώριμων έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Όλα αυτά δε, λαμβάνουν χώρα εν μέσω μίας κακοσχεδιασμένης διαδικασίας διοικητικής μεταρρύθμισης της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο νόμο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται στην παρούσα Ερώτηση, οι διοικητικές αυτές αλλαγές προκαλούν πολλά επιπλέον προβλήματα στην ομαλή διοικητική διαδικασία. Η γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Εύβοιας επιδεινώνουν τα προβλήματα που προκαλούνται, έχοντας άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των ζωών και στην καθημερινότητα των κατοίκων της Εύβοιας.   

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,

Ερωτούνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.    Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα προαναφερόμενα προβλήματα στην Εύβοια;

2.    Έχει ληφθεί υπόψη η γεωγραφική πραγματικότητα της Εύβοιας, που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αποστάσεις για πρόσβαση σε κέντρα παροχής κρατικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη;

3.    Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά που προκαλούνται από την υποβάθμιση των κρατικών παροχών;

4.    Ειδικά για τις περιοχές με χωροταξικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι η Εύβοια, υπάρχει κάποια συστηματική και συντονισμένη παρακολούθηση των αλλαγών που δημιουργούνται στο πλαίσιο του  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και των παρενεργειών τους στη ζωή και ασφάλεια των πολιτών;

5.    Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για τη διόρθωση τέτοιων προβλημάτων, όταν αυτά εντοπίζονται και αξιολογούνται;


   

Ο ερωτών ΒουλευτήςΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συμεών Κεδίκογλου με ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για παράταση της αναστολής πλειστηριασµών


Κοντά στην πρόταση του Συμεών Κεδίκογλου με ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για παράταση της αναστολής πλειστηριασµών για α' κατοικία

Μετά την ερώτηση 15 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο Συμεών Κεδίκογλου, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής πλειστηριασµών για χρέη από δάνεια α' κατοικίας για ένα ακόµη εξάµηνο, δηλαδή µέχρι το τέλος του 2011.Μέσα στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις µε το υπουργείο Οικονοµικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», δεν αποκλείεται, µάλιστα, η τροπολογία που θα προωθηθεί, να προβλέπει ότι θα προστατεύεται και η κύρια κατοικία οφειλετών που έχουν την ιδιότητα του εµπόρου και σήµερα εξαιρούνται της ρύθµισης.

Ο βουλευτής επισηµαίνει ότι η παράταση της αναστολής είναι επιβεβληµένη για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς έτσι θα ελαφρύνουμε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν το ίδιο τους το σπίτι, που για την πλειοψηφία τους αποτελεί και το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο.