Οι αιτήσεις για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη


Έως και τις 3 Ιουνίου 2011, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης όσοι αποφοίτησαν από τα Ι.Ε.Κ. μέχρι και τον Ιούνιο του 2010, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.eopp.gov.gr/pistop και στη συνέχεια

κατατίθεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τους Κανονισμούς Κατάρτισης από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π. www.eopp.gov.gr. Τα καταβαλλόμενα εξέταστρα είναι 44€ για κάθε μέρος εξέτασης (θεωρητικό, πρακτικό). Το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους ανά ειδικότητα και Περιφέρεια θα ανακοινωθεί μετά τις 16-6-2011.

Σχόλια