Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Τα νέα χρηματικά όρια συμβάσεων των δήμων
Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη, Θεολόγου

Διευκρινήσεις σχετικά με τα ισχύοντα νέα χρηματικά όρια προϋπολογισμού δημόσιων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση και συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που εφαρμόζονται από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, έδωσε με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών με αφορμή πληθώρα ερωτημάτων για τα ισχύοντα σήμερα.

Σύμφωνα με το έγγραφο : Για την περίπτωση σύναψης σύμβασης δημοσίου έργου με απευθείας

ανάθεση για την εκτέλεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έργων εφαρμόζονται τα όρια που ισχύουν με τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , βάσει των οποίων το χρηματικό όριο μέχρι του οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έργων Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού είναι για μεν τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 14.673,51 ευρώ , για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46 ευρώ και για όλες τις Κοινότητες 5.869,41 ευρώ .

Για ηλεκτρομηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο μισό. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Για την περίπτωση σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) θα εφαρμόζεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και συνεπώς το νέο χρηματικό όριο διαμορφώνεται στα 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Όσον αφορά στη περίπτωση διενέργειας δημόσιας σύμβασης προμήθειας με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) το ισχύον χρηματικό όριο διαμορφώνεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Η διενέργεια δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πραγματοποιείται όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το όριο το οποίο έχει διαμορφωθεί σήμερα σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με Φ.Π.Α.

Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών εκτός του πεδίου του ν.3316/2005 τα νέα χρηματικά όρια διαμορφώνονται σε 60.000 ευρώ για τη περίπτωση πρόχειρου διαγωνισμού και σε 20.000 ευρώ για απευθείας ανάθεση. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Για υπηρεσίες που προβλέπονται στο Ν.3316/2005 (μελέτες και παροχή υπηρεσιών) παραμένουν τα ισχύοντα σήμερα χρηματικά όρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.