Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους
Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη, Θεολόγου
Ρύθμιση οφειλών φτωχών οικογενειών, πάνω από 1,8 δις ευρώ, προς τους δήμους προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους οφειλέτες εκείνους των δήμων, που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων τους προς τους δήμους.

Οι πολίτες με τη ρύθμιση μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές είτε εφάπαξ είτε με ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στην πρώτη περίπτωση, της εφάπαξ καταβολής, οι υπόχρεοι εκτός από την βασική οφειλή καταβάλλουν το 15% του ποσού που αντιστοιχεί στα πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης

καταβολής. Στην περίπτωση της καταβολής με δόσεις η καταβολή των προστίμων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται στο 30% του συνολικού ποσού.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτηση του υπόχρεου η οποία πρέπει να υποβληθεί στον δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που εκδίδεται η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη ρύθμιση των χρεών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου περί του ύψους και του είδους της οφειλής η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του, καθώς και καταβολή ποσοστού της ρυθμιζόμενης οφειλής το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής. Εάν δεν καταβληθούν δύο δόσεις ή η τελευταία δόση εντός δύο μηνών από την λήξη της, ο υπόχρεος χάνει το ευεργέτημα και αναβιώνει η οφειλή όπως αυτή ήταν διαμορφωμένη προ της ρύθμισης.

Στις οφειλές, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν περιλαμβάνονται τα μισθώματα, οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις ή εκκρεμούν γι΄ αυτές προσφυγές στα δικαστήρια έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση καθώς και οφειλές για τις οποίες έχει αποφανθεί η αρμόδια φορολογική επιτροπή και έχουν επικυρωθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι οφειλέτες, που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, μπορούν να προμηθεύονται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβάλλουν το 50% της αρχικής οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.