ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης Είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου του Δ. Ιστιαίας -Αιδηψού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Αρ. Πρωτ: 4115 Ιστιαία 23-3-2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης Είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Ορισμένου χρόνου του Δ. Ιστιαίας -Αιδηψού που εδρεύει στην Ιστιαία για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180Α 9-9-99)
2. Την υπ’ αριθμ. 31575/13-9-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α «Πρόσληψη
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων


αναγκών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009.
5. Την υπ’ αριθμ. 9586/1839/22-3-2011 διαπιστωτική πράξη νομιμότητας της υπ’
αριθμ. 32/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί «Πρόσληψης προσωπικού με
σύμβαση εργασίας δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων
για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών
συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας
Καθαριότητας για τις εξής ειδικότητες:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 20
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΜΗΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997)
Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»] να γίνει στο χώρο των
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στον οποίο
εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στο διαδίκτυο. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας Ιστιαία 34200,
απευθύνοντάς την: στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού, Διεύθυνση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Πισσάκη Παντελή (τηλ. επικοινωνίας:
2226350038). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε(5) ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο διαδίκτυο ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στο διαδίκτυο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων
à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα
αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΖΑΧΟΣ

Σχόλια