Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Σεβασμό επιτέλους στην Ιστορία(Περί Μακροφτελιάς συνέχεια και ελπίζω να μην υπάρχει άλλη)
Του Αθηναγόρα Δαλαμάγκα
Εκπαιδευτικού


Πριν απαντήσω, με όσα θα α­κολουθήσουν παρακάτω, στον αξιότιμο κ. Γ. ΚΑΡΑΒΑ πρέπει να δηλώσω στους φίλους πολίτες της Ιστιαίας πως δεν περίμενα ποτέ η αναφορά ενός τουρίστα που αγαπά το νησί τους και την ι­στορία του, θα προκαλούσε αυ­τές τις αντιδράσεις. Επίσης ήταν ανέλπιστο για μένα και άξιο δι­κού σας προβληματισμού, οι α­ντιδράσεις που προκλήθηκαν να κρούουν τη δική μου πόρτα (με το άρθρο - ανοικτή επιστολή του κ. Γ. ΚΑΡΑΒΑ) και όχι των εμπλε­κομένων. Από εδώ και πέρα, επι­τρέψτε μου αγαπητέ συνάδελφε κύριε Καραβά θα απαντήσω σε κάθε σκέλος του άρθρου σας ("ΒΕ" 10/2010) και θα φωτίσω με το δικό μου τρόπο το σκοτάδι

που σας οδήγησε στη συγγραφή και δημοσίευση του εν λόγου άρ­θρου - ανοικτής επιστολής. Αρχι­κά λοιπόν θα αναφερθώ στα πρόσωπα που επιδιώκετε να προστατέψετε από την "λασπο-λογία μου" και θα αναφερθώ (σε αντίθεση με σας) ιεραρχικά. Ο Ά­γιος Χαλκίδας κ. Χρυσόστομος (και μη σας ξενίζει το Χαλκίδας αλλά η απουσία εισαγωγικών α­πό τη λέξη άγιος να σας αναπαύ­ει), κ. Γ. ΚΑΡΑΒΑ, ορθοτομείτο λόγο της αλήθειας, ποιμένει και διοικεί πατρικά και ανήκει στη συνομοταξία των ιεραρχών που αγωνίζονται και αγωνιούν για την σωτηρία του λαού. Έτσι "στον ή­λιο λάσπη δεν κολλάει". Πιστεύω όμως πως για ο θέμα της Μακρο-φτελιάς, και για κάθε εντός της μητροπολιτικής του περιφέρειας που αναφέρεται σε ιστορικά κεί­μενα η βιβλιογραφία, ώφειλε να είναι ενήμερος γνώστης και η συμβουλευτική - ενημερωτική ε­πιστολογραφία από υφιστάμε­νους να κατέχει μικρότερη σημα­σία για την εξαγωγή αποφάσεων όπως αυτή περί Μακροφτελιάς.


Αφ' ετέρου ο Αρχιερατικός ε­πίτροπος παραμένει μια αστεί­ρευτη πνευματική παρακαταθή­κη για την περιοχή ακόμη και με­τά από πενήντα χρόνια παρουσί­ας. Μάλιστα κατέχω και μελετώ όλα του τα συγγράμματα. Παρ' όλα αυτά κ. Γ. ΚΑΡΑΒΑ δεν θυμά­μαι να ανέφερα ονομαστικά στο προηγούμενο άρθρο μου τον Αρ­χιερατικό Επίτροπο. Ως σκοπό ε­κεί (στο άρθρο του Σεπτέμβρη) είγα να καταδείξω θεωρητικά   ό­σους αρμόδιους ασχολήθηκαν με το ζήτημα του εξωκκλησίου της Μακροφτελιάς, χωρίς να λά­βουν σοβαρά υπόψιν τους τις ι­στορικές αναφορές σ' αυτό. Βέ­βαια αν ο αρχιερατικός σας νομί­ζει πως ανήκει σε αυτή την ομά­δα αρμοδίων, λόγω της πνευμα­τικής του θέσης, δεν θα έπρεπε, πιστεύω, να προσβληθεί αλλά να έλθει εις εαυτόν και να προβλη­ματιστεί για τα τυχόν αβλεπτήματά του επί του ζητήματος. Αν τώρα οι ανάρμοστες φράσεις μου προκαλούν αγανάκτηση σ' εσάς και στους ρασοφόρους κε­λευστές σας, θα τις ερμηνεύσω παρακάτω λέξη - λέξη για να θε­ραπεύσω τη δυσφορία σας. "Πα­ράνοια και αυθαιρεσία". Ας ερμη­νεύσουμε τις λέξεις με γεγονότα που έλαβαν χώρα. Παράνοια δεν είναι οι ισχυρισμοί του αρχιερα­τικού επιτρόπου πως το εξωκκλήσι της Μακρροφτελιάς εξυ­πηρέτησαν μόνο τα δυο τελευ­ταία χρόνια, το προσωπικό της ε­νορίας Κοιμήσεως ; γιατί αν ί­σχυε αυτό διαψεύδεται ο μακα­ριστός Γέροντας της Μεσσηνίας Χρυσόστομος και το από το 1951 άρθρο του επί του θέματος.


Ποιος τελικά λέει ψέματα ; Ε­πίσης η απόφαση του Μητροπο­λίτη προσαρτά την Μακροφτελιά στην πλησιέστερη ενορία δηλα­δή αυτή της Ευαγγελίστριας. Εί­ναι όμως έτσι; Οι υπεύθυνοι κ. Γ. ΚΑΡΑΒΑ γνωρίζουν πως πλησιέ­στερη ενορία είναι αυτή του Αγί­ου Ιωάννου του Θεολόγου του Τσιφλικιού. Αυτό επιεικώς χαρα­κτηρίζεται παράνοια. Συν τοις άλλοις αυθαίρετα κινήθηκαν και οι της Ευαγγελίστριας που γνώ­ριζαν όλα τα παραπάνω μα όταν πήραν την απόφαση στα χέρια τους δεν επισήμαναν καμία διευ­κρίνιση γύρω από το ιστορικό και χωρικό καθεστώς και "υπάκου­σαν" στις άνωθεν διαταγές και στις οκτώ Σεπτέμβρη, που πήγα να προσκυνήσω στη Μκροφτελιά, είχαν καλέσει και παπάδες α­πό τα γύρω χωριά, λες και εόρτα­ζαν τα νικητήρια επί τη αναλήψει των νέων τους καθηκόντων. Πως αλήθεια θα τα χαρακτηρίζατε ό­λα αυτά εσείς αγαπητέ συνάδελ­φε ; Όσο για τη φράση "διεξαχθείσα αλληλογραφία" είναι δα­νεικό χωρίο από κείμενο της διεξαχθείσας αλληλογραφίας. Ρω­τήστε όμως να μάθετε! !αν πάλι η απόκρυψη στοιχείων, η αποσιώ­πηση γεγονότων, ο παραγκωνι­σμός της παράδοσης, η άγνοια της ιστορίας και η καταστρατή­γηση της ενοριακής χωροταξίας δεν φέρνουν στο μυαλό σας το Βατοπαίδιο τότε συνεχίστε να α­ναπαύεστε στις δάφνες των κα­λών σας λογισμών.


Κάπου πάλι λέτε πως αντιφά­σκω. Σας παρακαλώ ξαναδιαβά­στε το άρθρο μου και θα καταλά­βετε πως αναφέρομαι στο νόμο και τον κανονισμό με τους οποί­ους ο ίδιος ο Μητροπολίτης στη­ρίζει την απόφαση του και όχι ε­γώ. Εν τω μεταξύ κάνετε λόγο για την καθαριότητα και τον στο­λισμό του ναού και του περιβάλ­λοντα χώρου τα οποία ο ίδιος διαπίστωσα γιατί, όπως είπα, ή­μουν και φέτος εκεί, θυμήθηκα τότε τους πύρινους λόγους του Ι­ησού, προς τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους "Καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηριού και της πα-ροψίδος, έσωθεν δε γέμουσιν εξ αρπαγής και αδικίας" (Ματ23,25).


Αν λοιπόν όλα τα παραπάνω κ. Γ. Καραβά δεν σας κάλυψαν και με θεωρείται ακόμη ασεβή α­πέναντι στους πνευματικούς σας ταγούς και ποδηγέτες φοβάμαι πως βρίσκεστε σε σύγχηση ώστε να ταυτίζετε την αγωνιώδη κατά­δειξη της ιστορικής αλήθειας, με την ασέβεια. Εν πάσει περιπτώ­σει αγαπητέ συνάδελφε ζούμε στα χρόνια της αμφισβήτησης, όπως κηρύττουν κάποιοι ιεροκή­ρυκες. Παρόλα αυτά δεν δίστασαν κάποιοι να αμφισβητήσουν την ιδιότητα μου ως εκπαιδευτικού (αν σας λέει κάτι αυτό κ. συ­νάδελφε) ακόμη και την ίδια μου την ταυτότητα. Εσείς ο ίδιος δια­δίδετε πως γράφω ότι μου λένε.


Μάθετε λοιπόν πως "μεταξύ ημών και υμών χάσμα μέγα εστήρικται" (Λουκ. 16,26). Διότι εγώ ό­ποτε αρθρογραφώ στην "Βόρεια Εύβοια" το κάνω αυτεπάγγελτα και στην προκειμένη περίπτωση της Μακροφτελιάς γράφω για να τιμήσω τη μνήμη του μακαριστού γέροντα μου μητροπολίτου Μεσ­σηνίας κ. Χρυσόστομου και την ι­στορική ακρίβεια που αυτός κλη­ρονόμησε, κατέγραψε και σας ά­φησε. Εσάς κ. Γ. ΚΑΡΑΒΑ τι σας ώθησε να μπείτε στον κόπο να μου απαντήσετε και τι περιμένε­τε να προκύψει από την σειρά των λαθών που άλλοι διέπραξαν και εσείς υπερασπίζεστε; Προ­σωπικά εγώ είμαι απαισιόδοξος και θα εκπλαγώ ευχάριστα αν οι υπεύθυνοι επιστρατεύσουν τον ανδρισμό, την αποφασιστικότητα και την σοβαρότητα τους και πουν (όπως αρμόζει σε επιφα­νείς άνδρες) mea culpa.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.