Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

"Πως Αλλιώς" στην Ιστιαία
Η Θεατρική Ομάδα "Πως Αλλιώς" διανύει πλέον το έκτος έτος της
πορείας της. Μιας πορείας με πολλές παραστά­σεις και εκδηλώσεις.


Για το 2010 η ομάδα παρουσίασε τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο και στην
κεντρική της εκδήλωση - παράστα­ση για τον Πολιτιστικό Αύγουστο, στην Ι­στιαία
το έργο του Γιάννη Ξανθούλη "Τύ­μπανο, τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα"
με μεγάλη

επιτυχία.
Μια Κυριακή μετά τη δεύτερη των Δημοτικών εκλογών θέλοντας να σατιρί­σει
και να προσφέρει γέλιο η ομάδα πα­ρουσίασε το έργο "Εκλογικός
Πυρετός" του Πολύβιου Ταβουλάρη στην Ιστιαία (2 παραστάσεις) και στα
Λουτρά της Αι­δηψού. Η στελέχωση της ομάδας με ε­φήβους και η υποκριτική τους
ικανότη­τα, ενθουσίασε τους θεατές που είχαν κατακλείσει τις αίθουσες και
χάρισαν το πιο θερμό τους χειροκρότημα ως αντα­μοιβή στους κόπους των παιδιών
και των διοργανωτών. Για την εορτή των Χρι­στουγέννων οι "Πως Αλλιώς"
παρουσία­σαν το "Πνεύμα των Χριστουγέννων" στην Ιστιαία και
συγκέντρωσαν τους πε­ρισσότερους θεατές από οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση στην
Αίθουσα Πολιτι­σμού Ιστιαίας (περίπου 250 άτομα) και στους Ωρεούς για τους
μαθητές του Δη­μοτικού Σχολείου. Στο ρόλο του Σκρου-τζ είδαμε τον Γιάννη
(Βαλέσσα) Γιαννούλη και την Κατερίνα Αρσενοπούλου στην φροντίδα και διδασκαλία
των τραγου­διών.


Οι υπεύθυνοι, Αγγελική Κούκουζα -Δελχά και Πολύβιος Ταβουλάρης μας υ-


πόσχονται ότι το καλοκαίρι στην κεντρι­κή τους παράσταση θα μας εκπλήξουν
τόσο με το σενάριο όσο και με τις ερμη­νείες. Επίσης στα άμεσα σχέδια της ο­μάδα
είναι η παραγωγή μιας ερασιτεχνι­κής ταινίας μικρού μήκους.


Είναι σημαντικό να λαμβάνουν χώρα τέτοιες δραστηριότητες και κυρίως στην
περιοχή μας. Είναι πιο σημαντικό τα παι­διά να έχουν εναλλακτικές μορφές δια­σκέδασης
και έκφρασης. Παρ' όλα τα έ­ξι χρόνια τους όμως αντιμετωπίζουν πολλά
προβλήματα, αλλά με πείσμα, θέ­ληση και αγάπη σ' αυτό που κάνουν τα ξεπερνούν.
Εκτός από ένα που μένει α­κόμη άλυτο: την στέγαση της ομάδας. Οι υπεύθυνοι και
όσοι επιθυμούν να βοη­θήσουν ας το λάβουν υπ' όψιν τους.


Αξίζει να επισημάνουμε την προσφο­ρά κάποιων ανθρώπων για τις παραστά­σεις,
την Νομαρχία Ευβοίας για την δω­ρεά μικροφώνων, του κ. Παντελή Αγγέ­λου για τα
ηχητικά, του κ. Νίκου Μπελμέ-ζου για τα φώτα, του κ. Νεκτάριου Σκουρτανιώτη για
τις φωτογραφίες και του κ. Δημήτρη Καραγιώργου και του κ. Κώστα Ματθαίου για τα
βίντεο, τωντοπικών Μ.Μ.Ε. και του Εμπορικού Συλλό­γου για την αίθουσα.


Για όσους ενδιαφέρονται για παρα­στάσεις εκτός Ιστιαίας και Αιδηψού μπο­ρούν
να επικοινωνήσουν με τους υπευ­θύνους στα : 697 6972646 και 697 3998120.


Τα
παιδιά της ομάδας δηλώνουν ότι αυτή παρέα έχει "δέσει" και εμείς λέμε
ό­τι αυτό φαίνεται! Καλές παραστάσεις παιδιά και κουράγιο για τη συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.