Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με την παρέμβασή του επί της διαδικασίας και αφού είχε προηγηθεί

επιστολή στους επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων με

συγκεκριμένες προτάσεις στηριγμένες στις αρχές της ανα-λογικότητας και

της αντιπροσωπευτικότητας που βαθαίνουν την δημοκρατική λειτουργία

του, υπηρετούν την διαφάνεια και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά του

Περιφερειακού Συμβουλίου, συμμετείχε στην συγκληθείσα συνεδρίαση για

τη εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής ο Περιφερειακός

Σύμβουλος της <<ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την

Στερεά Ελλάδα-ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ>> κ. Νίκος Στουπής.

Στην παρέμβασή του κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο N. Στουπής τόνισε:<<Είναι σαφές πως οι διαδικασίες που αφορούν την εκλογή Προεδρείου και

Οικονομικής Επιτροπής καθορίζονται από τον Ν.3852/2010 και την 42

Εγκύκλιο/ Υπουργική Απόφαση 71352/ 14-12-2010. Το Περιφερειακό

Συμβούλιο όμως, κατά την γνώμη μας, οφείλει στα πλαίσια του Νόμου και

ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού, να

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα βαθαίνουν την δημοκρατία, θα υπηρετούν

την διαφάνεια και θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα δράσης του.

Κάτι τέτοιο, θα διασφάλιζε την εκφρασθείσα βούληση του νομοθέτη όσον

αφορά την <<συγκρότηση του 2ου βάθρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα

πλαίσια μιας δημοκρατικά αποκεντρω-μένης Διοίκησης>>, θα συμπλήρωνε τα

πιθανά κενά και ελλείψεις του νομοθέτη σε έναν θεσμό που τώρα

πορεύεται τα πρώτα του βήματα, θα ικανοποιούσε το δημοκρατικό λαϊκό

αίσθημα. Οι εκλογές για Προεδρείο και Οικονομική Επιτροπή προσφέρονται

για να ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να λειτουργεί με μια τέτοια

ακριβώς αντίληψη αρχών που θα στηρίζεται πρωτίστως στην α-ναλογικότητα

και αντιπροσωπευτικότητα>>. Με βάση το σκεπτικό αυτό προτάθηκε:

Για την Εκλογή Προεδρείου όσον αφορά την αντιπροεδρία να υπάρξει

συμφωνία να μοιραστούν την θέση ανά θητεία η δεύτερη (<< ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΧΕΙΜΑΡΑΣ>> και η τρίτη (<<ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΜΑΡΙΝΟΣ>>) παράταξη.

Μετά την άρνηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ να αρνηθεί να συμμετάσχει στις

διαδικασίες συγκρότη-σης του Προεδρείου παρόλη την συμμετοχή της στις

ψηφοφορίες, έγινε αποδεκτό από τις συμμετέχο-υσες στην συζήτηση

δυνάμεις της αντιπολίτευσης (απουσίαζε η κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ ενώ συμμετέσχε

στην ψηφοφορία) την θέση του αντιπροέδρου να καταλάβει η παράταξη

ΧΕΙΜΑΡΑ και για τις δύο θητείες. Όσον δε αφορά την θέση του γραμματέα

να την μοιραστούν οι υπόλοιποι κατά αλληλουχία της σειράς εκλογής τους

(<<ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ>>- <<ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥ-ΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΟΥΠΗΣ>> - <<ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΗ>>), ανά ισότιμο

χρονικό διάστημα που θα προσδιορισθεί επακριβώς, με αμοιβαίες

πολιτικά παραιτήσεις, όταν πληρώνεται ο συμφωνη-μένος χρόνος. Από τις

συμμετέχουσες στην συζήτηση δυνάμεις της αντιπολίτευσης (απουσίαζε η

κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ ενώ συμμετέσχε στην ψηφοφορία) έγινε αποδεκτό την θέση του

γραμματέα για το πρώτο διάστημα να αναλάβει η παράταξη ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Για την Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής που εξ αρμοδιοτήτων θεωρείται

από τις πιο σοβαρές στην λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου

εκφράστηκε η διαφωνία στην αυτονόμησή της από τις από-φάσεις του

Περιφερειακού Συμβουλίου και προτάθηκε όλες οι αποφάσεις της να τελούν

από την τελική έγκριση του Συμβουλίου. Για δε την λειτουργία της,

πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον κ. Περιφερειάρχη, οι

αναπληρωματικοί - και σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποι των συνδυασμών

- να έχουν δυνατότητα παρακολούθησης κάθε συνεδρίασης με δικαίωμα

λόγου.

Όσον αφορά την συγκρότησή της προτάθηκε οι θεσμοθετημένες τακτικές

θέσεις της μειοψηφίας να καταληφθούν αναλογικά με την δύναμη κάθε

συνδυασμού της αντιπολίτευσης ( 2 θέσεις << ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΧΕΙΜΑΡΑΣ>> και 1 θέση <<ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΜΑΡΙΝΟΣ>>). Για δε

τις θεσμοθετημένες θέσεις των αναπληρωματικών της μειοψηφίας

προτάθηκε να καλυφθούν από τους υπόλοιπους 3 αντιπολιτευτικούς

συνδυασμούς <<ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ>>- <<ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΟΥΠΗΣ>> - <<ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΗ>>).

Δυστυχώς η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από τις υπόλοιπες δυνάμεις της

αντιπολίτευσης με εξαίρε-ση την φραστική συμφωνία ΧΕΙΜΑΡΑ. Έτσι σε μια

εκδήλωση συνέπειας με τα προτεινόμενά της η <<ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ>> υπερψήφισε για τακτικούς τους 2 υποψήφι-ους

ΧΕΙΜΑΡΑ και τον 1 υποψήφιο ΜΑΡΙΝΟΥ, έθεσε υποψηφιότητα για

αναπληρωματικό μέλος και ψήφισε τον εαυτό της, εκλεγόμενη αφού έλαβε

την εμπιστοσύνη 29 μελών επί 49 παρόντων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

03-01-2011
Το Γραφείο Τύπου
Της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
για την Στερεά Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.