Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευαγγελία Κομματά: Οι δεσμεύσεις μου για το περιβάλλονΑγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,

Σε προηγούμενο άρθρο μου επιχειρηματολόγησα και κατέληξα ότι η
αναπτυξιακή πολιτική του νέου δήμου θα πρέπει να έχει σαν κύριο στόχο
την αύξηση της ελκυστικότητας του σαν τόπου διαμονής, σαν τόπου
εργασίας, σαν τόπου διακοπών και σαν τόπου επενδύσεων. H ενίσχυση μιας
βιώσιμης αειφόρου οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι
απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του στόχου.Η στρατηγική του δήμου για το περιβάλλον είναι μια από τις κύριες
δυνάμεις ανάπτυξης αφού επηρεάζει τόσο την αειφορία όσο και την
ποιότητα ζωής. Ο Αριστοτέλης έλεγε "Φύσις αρχή πάντων". Η κακή χρήση
των φυσικών πόρων θα οδηγήσει σε εξάντληση τους και θα στερήσει τις
μελλοντικές γενιές από τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Όλοι μπορούμε να δούμε ότι
ακόμη και οι ανανεώσιμοι πόροι όπως τα νερά των ποταμών και τα υπόγεια
ύδατα έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική
οικονομία και στο επίπεδο διαβίωσης των παιδιών μας.

Η υποβάθμιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα,
νερά, και έδαφος) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την αισθητική
του χώρου και γενικότερα στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Αυτό
γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό αν δει κανείς την ποιότητα ζωής των
κατοίκων σε περιβαλλοντικά επιβαρυμένες και υποβαθμισμένες περιοχές
(π.χ. Πτολεμαΐδα, Σίνδος, Μεσσαπία, κλπ.)

Το πρόγραμμα δράσεων για το περιβάλλον το οποίο προτίθεμαι να
προωθήσω αν εκλεχτώ, στηρίζεται στην δουλειά του τοπικού
περιβαλλοντικού συλλόγου του οποίου είμαι ενεργό μέλος. Συγκεκριμένα
σαν δημοτική σύμβουλος ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ότι θα επιδιώξω τα παρακάτω:

1. Ήπιες μορφές ανάπτυξης. Ναι σε Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) και
σε μονάδες χαμηλής όχλησης. Όχι στην δημιουργία ΒΙΠΕ και την
εγκατάσταση μονάδων υψηλής όχλησης και μονάδων Σεβέζο.

2. Προώθηση της υλοποίησης της πρότασης της Νομαρχιακής Αρχής
Ευβοίας του 2002 για την οίκο-τουριστικη αξιοποίηση της περιοχής
Κανδηλίου. Η πρόταση συμπεριλαμβάνει την <<ανάδειξη του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για την προσέλκυση επισκεπτών>> με
δημιουργία κέντρου πληροφόρησης, διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
παρατηρητήριων, πινακίδων, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων ξεκούρασης και
αναψυχής καθώς και χώρων στάθμευσης, κλπ (λεπτομέρειες εδώ
http://www.servitoros.gr/perivallon/cat.php/3/)

3. Αποκατάσταση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων χώρων από
παλιές εξορυκτικές και βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις. Προσβολή στο ΣτΕ
της συνταγματικότητας του νόμου 2388/96 που απαλλάσσει αυτούς που
ευθύνονται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών του
περιβάλλοντος από την μεταλλευτική εκμετάλλευση. Μελέτη για μετατροπή
των χώρων των λιμνών Παρασκευοράματος και Κακάβου σε υδροπάρκα και
χώρους αναψυχής. Επιδίωξη της απομάκρυνσης των δεξαμενών πετρελαίου
από το Κυμάσι με νομικό έλεγχο της κυριότητας τους.

4. Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης και της
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων
τεχνικών για την διαχείριση των στερεών (σκουπίδια) και υγρών
αποβλήτων. Βιολογικός καθαρισμός για όλα τα απόβλητα του νεου δήμου.
Εφαρμογή της νομοθετημένης αρχής << ο ρυπαίνων πληρώνει>> στα πλαίσια
αρμοδιοτήτων του δήμου. Εφαρμογή του άρθρο 75 του N. 3463/2006 για
την ευθύνη του δήμου στη προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
η προστασία του εδάφους και των υδάτων καθώς και την καταπολέμηση της
ρύπανσης με συνεχή έλεγχο της ποιότητας των υδάτων ύδρευσης.

5. Παρακολούθηση και ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των
υδάτων των ποταμών μας και των υγροτόπων μας. Επίσπευση από την
Υπηρεσία Υδάτων της εφαρμογής του σχεδίου εποπτικής παρακολούθησης
της κατάστασης των νερών των ποταμών μας καθώς και η κατάρτιση του
σχεδίου διαχείρισης τους όπως απαιτεί ο ν.3199/2003. Ο δήμος είναι η
πλουσιότερη σε υγροτόπους περιοχή της Ευβοίας συγκεντρώνοντας το ένα
τρίτο από τον αριθμό υγροτόπων που έχει καταγράψει το Εθνικό Κέντρο
Βιοτόπων και Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) για την Εύβοια και το WWF. Οι κύριες
αλλοιώσεις του είναι εκχερσώσεις και το μπάζωμα που είναι τα πρώτα
βήματα για την δημιουργία οικοπέδων ή χωραφιών για καταπατήσεις από
ιδιώτες.

6. Επιδίωξη να εξασφαλιστούν οι προδιαγραφές και να αποκτηθούν
γαλάζιες σημαίες για παραλίες του δήμου. Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

7. Καταγραφή, αναγνώριση και προστασία των φυσικών τοπίων του
δήμου. Αρκετές περιοχές του δήμου αναγνωρίζονται από το περιφερειακό
χωροταξικό σχέδιο Στερεάς Ελλάδας σαν φυσικά τοπία που πρέπει να
προστατευτούν. Θα επιδιωχτεί η αναγνώριση και προστασία τους μέσω της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου που έχει επικυρώσει η Ελλάδα.

8. Συστηματική προστασία των δασών. Σε συνεργασία με την
περιφέρεια και τις δασικές υπηρεσίες εγκατάσταση αυτομάτου δορυφορικού
συστήματος πυρανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης. Αναβάθμιση των
πυροσβεστικών κλιμακίων σε πλήρως επανδρωμένη πυροσβεστική υπηρεσία.
Σύσταση του τοπικού συντονιστικού οργάνου για την εφαρμογή και των
συντονισμό των δράσεων για την πυρασφάλεια .

9. Ένταξη της Κοιλάδας Προκοπίου και του δέλτα Κηρέως στο δίκτυο
Νατουρα 2000 σαν Τόπος Κοινοτικής Σημασίας. Η περιοχή με κωδικό
GR2420003 συμπεριλαμβάνεται στον επιστημονικό κατάλογο LIFE του
δικτύου Νατουρα, έχει 5 ενδιαιτήματα είναι υψηλής προτεραιότητας, και
αναγνωρίζεται σαν τόπος περιβαλλοντικής ευαισθησίας στο χωροταξικό
σχέδιο για την Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο της δυναμικής προσαρμογής
των δικτύων Natura 2000 και την απόφαση 2008/335/ΕΚ/ 28/3/2008 της
ΕΕ θα απαιτηθεί η ένταξη της στο δίκτυο Νατουρα για την καλύτερη
προστασία της.

10. Προστασία και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας του
δήμου. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 34 ενδιαιτήματα, (5 από τα οποία
είναι υψηλής προτεραιότητας και προστατεύονται από την ΕΕ), 18 σπάνια
ενδημικά φυτά (από τα οποία 3 είναι υπό εξαφάνιση), 74 είδη πτηνών
(από τα οποία 19 απειλούνται με εξαφάνιση και 6 είναι στην λίστα
<<δυσμενούς κατάστασης διατήρησης>> (λεπτομέρειες στο
/kireas.org/natura.htm).Συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ,
LIFE+ την παρακολούθηση και διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.
Δημιουργία συστήματος που θα παρακολουθεί συνεχώς και θα εντοπίζει τον
βαθμό απώλειας στα πιο ευάλωτα είδη ορνιθοπανίδας, χλωρίδας και
ενδιαιτημάτων προτεραιότητας. Διασφάλιση των επιθυμητών συνθηκών για
την διατήρηση των ενδιαιτημάτων και των πιο ευάλωτων ειδών χλωρίδας
και πανίδας. Η περιοχή Κανδηλιου και του Πυξαρια έχουν χαρακτηριστεί
σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο δίκτυο Νατούρα. Σε συνεργασία
με την περιφέρεια και τις δασικές υπηρεσίες , συγκρότηση τοπικού
συντονιστικού οργάνου για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΖΕΠ
που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου (Σχέδια φύλαξης και ενημέρωσης).

11. Ένταξη του δήμου στο <<Σύμφωνο των δημάρχων>>. Το <<Σύμφωνο των
Δημάρχων>> είναι μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της ΕΕ, που δίνει το
προβάδισμα σε δήμους για την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών μέσω της
εφαρμογής έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που
δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας και αυξάνουν την ποιότητα ζωής
των δημοτών. Η ΕΕ παρέχει συμβουλευτική, τεχνική και οικονομική
υποστήριξη σε δήμους που δεν έχουν επαρκείς πόρους για την
προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια.

12. Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ενημέρωσης για το ΤΟΠΙΚΟ φυσικό περιβάλλον
του δήμου. Πολλοί νέοι μας αγνοούν τον φυσικό πλούτο και την
βιοποικιλότητα της περιοχής και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Σε
συνεργασία με τα σχολεία και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης του στα
πλαίσια του μαθήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα προωθήσουμε
την ενημέρωση των νέων για την ΤΟΠΙΚΗ πανίδα, χλωρίδα, ορνιθοπανιδα,
ενδιαιτήματα, υγροτόπους και άλλα οικοσυστήματα . Η διαμόρφωση της
περιβαλλοντικής συνείδησης θα πρέπει να ξεκινά από την προσχολική
ηλικία και θα πρέπει να συγκεκριμενοποιείται στο τοπικό περιβάλλον

Οι περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις μπορούν σε συνεργασία με την
περιφέρεια και άλλους φορείς να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (www.epper.gr) της ΕΕ.

Με σεβασμό
Ευαγγελία Κομματά
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Τηλ. 6977904912
http://evaggeliakommata.blogspot.com/
evaggelia.kommata@gmail.com


--
τα Λιμνιώτικα
limniotika.blogspot.com

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …