Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΔΚ ΜΕΣΩ LIFE +

O Kireas.org έκανε πρόταση στην Νομαρχιακή Αρχή και ΤΕΔΚ να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και περιστολή της απώλειας βιοποικιλότητας στο νομό Ευβοίας. Σας παραθέτουμε το κείμενο της σχετικής επιστολής.

Θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας ότι στις 21 Νοεμβρίου 2008 είναι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013. Όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα έχει σαν κύριο στόχο «την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, παρακολούθηση και διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των οικολογικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της ποικιλότητας των γενετικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ». Επίσης δέχεται προτάσεις σχετικά με την εξασφάλιση των δασών (που αφορούν την πολιτική για τα δάση σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος) , δασικές πυρκαγιές, και πυροπροστασία των δασών. Ένα μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανόμενης και της δασοπροστασίας (επικοινωνιακές δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες, διαλέξεις και η επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, όσον αφορά τη δασική πυροπροστασία). Στο παρελθόν νομαρχιακές αρχές της χώρας και άλλοι φορείς κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για προγράμματα παρακολούθησης προστασίας ενδιαιτημάτων, προγράμματα πυροπροστασίας των δασών και προγράμματα διατήρησης ευάλωτων ειδών πανίδας και χλωρίδας μέσω αυτού του προγράμματος,

Η Εύβοια (μαζί με την Σκύρο) έχει 7 σημαντικές περιοχές για τα πουλιά (βλέπε παρατιθέμενο χάρτη) συνολικής έκτασης 805 χιλιάδων στεμμάτων (ή το 19,3% του νομού Ευβοίας) από τα οποία 82 χιλιάδες στρέμματα (ή το 2% του νομού) έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Νατούρα 2000 σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας, ΖΕΠ (4 Ζώνες). Οι 7 αυτές περιοχές φιλοξενούν πολλά είδη προστατευόμενων και υπό εξαφάνιση πτηνών . Επίσης σύμφωνα με τον επιστημονικό κατάλογο που συντάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE προσδιορίζονται 7 περιοχές συνολικής έκτασης 567 χιλιάδων στρεμμάτων (ή το 13,6% του νομού) που περιέχουν πολλούς οικολογικά σημαντικούς τύπους ενδιαιτημάτων. Από το κατάλογο αυτό, 4 περιοχές (218 χιλ. στρεμ. ή το 5,2% του νομού) έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Νατούρα σαν Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Συνολικά ,255 χιλ. στρεμ. (ή το 6% του νομού Ευβοίας) εντάσσονται στο δίκτυο Νατούρα είτε σαν ΖΕΠ ή ΤΚΣ. Να σημειώσουμε ότι το χερσαίο τμήμα του δίκτυο Νατούρα 2000 καλύπτει το 18,2% της Ελληνικής επικράτειας.

Στις 7 περιοχές του επιστημονικού καταλόγου υπάρχουν πολλά είδη σπάνιων και ενδημικών φυτών (μερικά υπό εξαφάνιση) των οποίων η προστασία είναι σημαντική. Πολλά ενδιαιτήματα είναι υψηλής προτεραιότητας προστασίας όπως ορίζει το παράρτημα Ι της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα(92/43/EEC). Στην περιοχή Κανδηλίου, κοιλάδας Προκοπίου και δέλτα Κηρέως GR242003 , οπού δραστηριοποιείτε ο kireas.org, 6 από τα 34 καταγραμμένα ενδιαιτήματα είναι υψηλής προτεραιότητας. 19 από τα 74 είδη πτηνών της περιοχής GR242003 συμπεριλαμβάνονται σαν προστατευόμενα στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και υπάρχουν 18 σπάνια ή υπό εξαφάνιση ενδημικά φυτά (λεπτομέρειες στο (www.kireas.org/natura.htm). Γενικότερα οι εν λόγω περιοχές του νομού Ευβοίας είναι πλούσιες σε σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας, πολλά από αυτά υπό εξαφάνιση. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των ενδιαιτημάτων της Εύβοιας (από πυρκαγιές, μείωση βροχοπτώσεων και γενικότερα κλιματική αλλαγή, ρύπανση/σκουπίδια, παράνομες ανθρώπινες επεμβάσεις, κλπ.) είναι όπως και η απώλεια σε βιοποικιλότητα γίνονται έντονα αισθητά. Είναι αισθητό σε όλους μας ότι δεν υπάρχουν πλέον τα πουλιά που υπήρχαν παλαιότερα.

Στα παραπάνω πλαίσια ο Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, στα όρια της δικαιοδοσίας σας, σας καλεί (αν δεν το έχετε κάνει ήδη) να υποβάλλεται πρόταση στο πρόγραμμα LIFE+ που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση και τον περιορισμό της απώλειας της βιοποικιλότητας της Εύβοιας. Συγκεκριμένα σας καλούμε να καταθέσετε προτάσεις για ένα σύστημα που θα παρακολουθεί συνεχώς και θα εντοπίζει τον βαθμό απώλειας στα πιο ευάλωτα είδη ορνιθοπανίδας, χλωρίδας και ενδιαιτημάτων προτεραιότητας. Επίσης μπορείτε να καταθέσετε προτάσεις που θα προσδιορίζουν και θα διασφαλίζουν τις επιθυμητές συνθήκες για την διατήρηση των ενδιαιτημάτων και των πιο ευάλωτων ειδών χλωρίδας και πανίδας θέτοντας κατάλληλους βιολογικούς στόχους και προσδιορίζοντας υλοποιήσιμες ενέργειες και δράσεις. Μπορείτε να ζητήσετε χρηματοδότηση για ενέργειες όπως η διατήρηση σημαντικών χώρων αναπαραγωγής και περιοχών σταθμών και λειμώνων για τα μεταναστευτικά πτηνά, αναχαίτιση της υποβάθμισης και κατακερματισμού των ευάλωτων ενδιαιτημάτων, αποκατάσταση, αναβάθμιση και αναζωογόνηση απειλουμένων ενδιαιτημάτων προτεραιότητας καθώς και εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού (για τη σημασία της των ενδιαιτημάτων, ορνιθοπανίδας και ενδημικών φυτών και την ανάγκη για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπων). Σχετικά με την διαφύλαξη της ορνιθοπανίδας, μπορεί να προταθούν δράσεις όπως παρακολούθηση των πληθυσμών, παροχή πρόσθετης τροφής, η φύλαξη και βελτίωση των συνθηκών αναπαραγωγής, πρόγραμμα φύλαξης στις σημαντικές για τα πουλιά περιοχές.

Αναλυτικότερα και ενδεικτικά οι προτάσεις σας μπορεί να καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 1) Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας των 7 περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. 2) Πρόγραμμα διάσωσης νεοσσών και ανατροφής τους σε αιχμαλωσία, με σκοπό τη μελλοντική απελευθέρωσή τους. Η δημιουργία τοπικού αναπαραγωγικού αποθέματος σε αιχμαλωσία ίσως είναι αναγκαία δράση για πολλά είδη πτηνών. 3) Αποκατάσταση και ανάπλαση υποβαθμισμένων (πυρόπληκτων, από παλαιότερες βιομηχανικές μεταλλευτικές δράσεις) περιοχών και ενδιαιτημάτων προτεραιότητας. 4)Περιβαλλοντική ενημέρωση σχετικά με την προστασία των πτηνών και οικοτόπων του νησιού ( μόνιμες ή κινητές εκθέσεις, έκδοση πληροφοριακού υλικού και υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). 5) Οικοτουριστική ανάδειξη των περιοχών και αύξηση της επισκεψιμότητας τους (με την δημιουργία μονοπατιών, την συντήρηση και τη σήμανση υπαρχόντων μονοπατιών, την κατασκευή παρατηρητηρίων, την δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης, την διοργάνωση εκδηλώσεων και γιορτών, καθώς και την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και οικοτουριστικών οδηγών). 6) Δράσεις διαχείρισης θηραματικών ειδών με εμπλουτισμούς με αυτόχθονα είδη (κατασκευή κλωβών, εκτροφή θηραμάτων τοπικού γενετικού υλικού και η απελευθέρωσή τους).

Περισσότερες πληροφορίες για το Life + και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα βρείτε στο www.minenv.gr/4/41/4114/g411401_2.1.html

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και με αγωνία προσδοκούμε την θετική ανταπόκριση σας στο σημαντικό και σχετικά παραγκωνισμένο θέμα της περιστολής της απώλειας της βιοποικιλότητας στο νομό μας.

 

Με εκτίμηση

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

 

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

-Χαρτης σημαντικές περιοχές για τα πουλιά για την νήσο Εύβοια (όχι την Σκύρο) –SZP.jpg

-Χάρτης σημαντικές οικολογικά περιοχές του επιστημονικού καταλόγου για την νήσο Εύβοια (όχι την Σκύρο) –episthm_katalogos.jpg

-Χάρτης με τις περιοχές του δικτύου Νατούρα 2000 της Εύβοιας (Ζώνες Ειδικής Προστασίας & Τόποι Κοινοτικής Σημασίας)  -Zeps.jpg

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό. Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα. Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα. Τι να κάνουμε λοιπόν; Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό. Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε. Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν. Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτ

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

IN   MEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας... Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια. Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου. Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής… Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορο

βαρκάδα στο Καντήλι,μόνο 5000 ευρώ!

«Σύλληψη ημεδαπών ατόμων για παράβαση διατάξεων των περιοριστικών μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα» Σε διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε σήμερα την 25-04-2020 ο Λιμενικός Σταθμός Λίμνης Ευβοίας σε βάρος δύο ατόμων τα οποία παραβίασαν τα περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στην θάλασσα, που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID – 19. Συγκεκριμένα, ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής με δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες να πλέει στην περιοχή Β. Ευβοϊκού στην θέση ΚΑΝΤΗΛΙ από το Πλωτό Περιπολικό Μέσο του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης, το οποίο διενεργούσε περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Τα ανωτέρω άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Ο Λιμενοσταθμάρχης Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος