ΣΥΝ-Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για μια δημοκρατική διοικητική μεταρρύθμιση

Χαλκίδα 6/10/2008


Για τον ΣΥΝ και τις δυνάμεις που στήριξε στη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ουσιαστικές προϋποθέσεις για μια δημοκρατική διοικητική μεταρρύθμιση είναι:

1) Να είναι αυτή συνολική και να καλύπτει την κεντρική κρατική και αποκεντρωμένη διοίκηση και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση από κοινού και όχι να είναι αποσπασματική που θα περιορίζεται μόνο σε συνενώσεις Δήμων και Νομαρχιών.

2) Να γίνει πλήρης εφαρμογή του άρθρου 102 του Συντάγματος. Διότι Διοικητική Μεταρρύθμιση χωρίς επάρκεια πόρων στην Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος για να ασκεί όλες τις αρμοδιότητές της είναι απαράδεκτη. Επιμένουμε σε μια προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση και ανακατανομή των πόρων προς όφελος της Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος. Είμαστε αντίθετοι σαφώς με την επιβολή νέων φόρων και την μετατροπή της Αυτοδιοίκησης σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

3) Να είναι δημοκρατική. Οι αλλαγές να αποσκοπούν στην εμβάθυνση της δημοκρατίας να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών και την επί της ουσίας άσκηση της τοπικής δημοκρατίας. Και να αναβαθμίζουν τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης σε βάρος των μονοπρόσωπων.

4) Να καθιερωθεί το εκλογικό σύστημα της Απλής Αναλογικής σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης.

5) Να καταργηθούν: α) Η κρατική Γ.Γ. των Περιφερειών, β) όλες οι αποκεντρωμένες μονοκλαδικές δομές του Υπουργείου στις περιφέρειες και τους Νομούς.

6) Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση στη νέα θεσμική της διάρθρωση πρέπει να έχει αιρετά πολιτικά όργανα και στους Νομούς και στις Περιφέρειες με σαφώς καθορισμένους πολιτικούς ρόλους, αρμοδιότητες και πόρους και στα δύο εσωτερικά επίπεδα.

7) Η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση αποτελεί β΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης.

8) Να τροποποιηθεί ο Νόμος 3614/2007 «δια τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013» και να ανατεθεί στη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση η διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων της Δ΄ προγραμματικής περιόδου.

9) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης αλλά και μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης πρέπει να διέπεται από τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της τοπικής αυτονομίας.

10) Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου Αυτοδιοίκησης, η οποία να ασκεί μόνο έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης. 

11) Μια διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να τη συνοδεύει ένας νέος καταστατικός Χάρτης – Κώδικας για κάθε βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Χωρίς τη διασφάλιση αυτών των βασικών προϋποθέσεων, ο ΣΥΝ και οι δυνάμεις που στήριξε στην αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να δώσουν άλλοθι στην κυβέρνηση για μια ψευδώνυμη μεταρρύθμιση η οποία θα οδηγήσει την Αυτοδιοίκηση σε απορύθμιση. Διότι αυτή ουσιαστικά θα οδηγήσει στη μείωση των οικονομικών πόρων προς την αυτοδιοίκηση και την απομάκρυνση της από το λαϊκό και κοινωνικό έλεγχο. Επιπλέον ο ΣΥΝ θα συνεχίσει να είναι αντίθετος σε κάθε κυβερνητική προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης. 

To Γραφείο Τύπου

Σχόλια