ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ-Εκσυγχρονισμός βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων
 

ΠΡΟΣ :


 

1.      κ. Σίμο Κεδίκογλου

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

2.      κ. Αθανάσιο Μπουραντά

ΝΟΜΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

 «Εκσυγχρονισμός βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων και εμπλουτισμός υπογείου υδροφορέα περιοχής κάμπου Μαντουδίου»

 

 

Αγαπητοί Κύριοι,

 

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ μαζί με τους αγρότες της περιοχής Μαντουδίου, τη δημόσια διαφωνία σας, για την σκοπιμότητα κατασκευής του έργου του θέματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Ν.Α. Ευβοίας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερ. Ελλάδας μέσω του Γ' Κ.Π.Σ.

 

Στον κάμπο Μαντουδίου, λειτουργεί από 16ετίας σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο μέσω γεωτρήσεων, το οποίο αρδεύει 12.000 στρέμματα γεωργικής γης, προσφέροντας επαγγελματική διέξοδο σε δεκάδες αγρότες. Σύμφωνα με την τεχνική του περιγραφή το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει :

  1. Κατασκευή συρματόπλεχτων κιβωτίων και λιθορριπές αντιπλημμυρικής προστασίας κατά μήκος της κοίτης του ποταμού
  2. Επέκταση – βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων στον κάμπο του Μαντουδίου
  3. Κατασκευή φρεατίου υδρομάστευσης και υπόγειου αγωγού μεταφοράς του νερού με βαρύτητα με σκοπό να «αξιοποιήσει τα πλεονάζοντα κατά την χειμερινή περίοδο, ρέοντα ύδατα του  ποταμού Κηρέα και να τα μεταφέρει με φυσική ροή στον κυρίως κάμπο Μαντουδίου, αφ' ενός για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε χειμερινές αρδεύσεις μέσω των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων και αφ' ετέρου να εμπλουτίσει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και να αποτρέψει την υφαλμύρωση των καλλιεργήσιμων εδαφών του κάμπου Μαντουδίου»

Το έργο αυτό θεωρείται απαραίτητο από τους αγρότες, εμπλουτίζει την υπόγεια υδροφορία και πουθενά δεν προβλέπει χρήση νερού με άντληση. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι η διαφωνία οφείλεται σε εσφαλμένη ενημέρωση.

 

Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζω ως πολύ σημαντικές και αποδέχομαι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση τις προτάσεις του κ. Κεδίκογλου για αξιοποίηση προς άρδευση των τεχνητών λιμνών των πρώην εργοταξίων «Παρασκευορέματος» και «Κακάβου». Αποτελούν πάγιο αίτημα του Δήμου Κηρέως από το Γ' ΚΠΣ, περιλαμβάνονται στις προτάσεις μας που υποβλήθησαν στην Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ για την «Εκπόνηση Επιχειρησιακού για τη συμμετοχή των ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Ν. Ευβοίας στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και παρακολούθηση της πορείας αυτού», ενώ κατόπιν συνεννόησης με τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η ΝΑ Ευβοίας πρότεινε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής) η αξιοποίηση των λιμνών «Κακάβου» για αρδευτικούς σκοπούς.

 

Πιστεύω ακόμη ότι το έργο που ήδη κατασκευάζεται λειτουργεί συμπληρωματικά και αποτελεί τμήμα της πρότασης του κ. Κεδίκογλου. Πιο συγκεκριμένα, το φρεάτιο υδρομάστευσης στον π. Κηρέα και ο αγωγός βαρύτητας μεταφοράς του νερού βρίσκονται μόλις 1,5 χλμ κατάντη της λίμνης του «Παρασκευορέματος» και μάλιστα στην ίδια πορεία διέλευσης, καταμήκος της κοίτης του ποταμού. Έτσι με ελάχιστο επιπλέον κόστος, μπορεί να επεκταθεί ο αγωγός μέχρι τη λίμνη και έτσι ο κάμπος του Μαντουδίου να αρδεύεται από τη λίμνη του Παρασκευορέματος τους θερινούς μήνες, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο να εμπλουτίζεται ο υπόγειος υδροφορέας από τα πλεονάζοντα νερά του ποταμού Κηρέα.

 

Είναι λοιπόν προτιμότερο να συνεργαστούμε και να συνθέσουμε τις προτάσεις μας στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των πολιτών, που όλοι υπηρετούμε, από το να ξοδεύουμε δυνάμεις σε διαφωνίες.

 

Έτσι, προτείνω άμεσα να μελετηθεί και να προωθηθεί η πρόταση του κ. Κεδίκογλου, επεκτείνοντας το έργο που ήδη εκτελείται. Παράλληλα σας ζητώ να εξεταστεί και η υλοποίηση των δικών μας προτάσεων που σχετίζονται με το έργο και αφορούν την αξιοποίηση των νερών των λιμνών «Παρασκευορέματος» και «Κακάβου»,για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

  • μέσω μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων, πριν τα νερά διοχετευτούν για άρδευση
  • με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πατάρια των παλαιών λατομείων που περιβάλλουν τις λίμνες.

Παράλληλα με μικρές υποδομές οι λίμνες μπορεί να αξιοποιηθούν και για οικοτουριστικές δραστηριότητες (αναψυχή, κωπηλασία, αθλητισμός, κλπ.)

 

Η μελέτη και υλοποίηση των τριών προτάσεων, Νομαρχίας – Κεδίκογλου - Δήμου Κηρέως, θα καταλήξει σε ένα υποδειγματικό σύστημα αξιοποίησης των ανανεώσιμων και υδατικών πόρων της περιοχής μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της και καθιστώντας την υπόδειγμα ορθολογικής διαχείρισης.

 

Πιστεύοντας ότι θα εξετάσετε τους προβληματισμούς μου, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΡΕΩΣ

 

 

                                                                                    ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ
--
Για την Βόρεια Εύβοια
http://voriaevia.blogspot.com/
Πάνος Βασιλόπουλος
Λίμνη Ευβοίας 34005

Σχόλια