σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου Ιστιαία- Βουτά

Απαντώντας ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιάννης
Παπαθανασίου σε ερώτηση του βουλευτή, Σίμου Κεδίκογλου σχετικά με την
ολοκλήρωση του έργου Ιστιαία- Βουτά, υπογραμμίζει, ότι το υπόλοιπο
τμήμα από χ.θ. 4+948,52 έως την χ.θ. 5+112,00, που δεν κατέστη δυνατό
να κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, καθώς και το υπόλοιπο τμήμα
της οδού από την χ.θ. 5+12,00 έως το ΔΔ Βουτάς ( μήκους περίπου 4,00
χλμ) και το τμήμα της οδού από το Δ.Δ Βουτάς έως τη διασταύρωσή του με
τον άξονα Αιδηψός- Ροβιές-Λίμνη ( μήκους περίπου 16,00 χλμ.) που
ανήκει στην αρμοδιότητα της Ν. Εύβοιας ως χαρακτηρισμένη επαρχιακή
οδός, δύναται μεταξύ άλλων να προταθεί για συγχρηματοδότηση στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδας- Ηπείρου», της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και στο 2ο
άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Υποδομές και υπηρεσίες
προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας» μεταξύ άλλων δύνανται να
συγχρηματοδοτηθούν από το ταμείο ΕΠΤΑ, έργο ολοκλήρωσης, αναβάθμισης
και βελτίωσης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε άλλο σημείο της απάντησης υπογραμμίζεται, ότι στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας θα κατευθυνθούν επιπλέον πόροι του Ταμείου Συνοχής
μέσω των ΕΠ Προσπελασιμότητας και Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι αρμόδιες για τη διαχείριση των ΕΠ Αρχές θα
προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στην ένταξη συγκεκριμένων έργων σε ένα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο προτάσεις που θα υποβληθούν προκειμένου να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της περιόδου 2007-2013, κατόπιν προσκλήσεων της αρμόδιας
Αρχής και μετά από την εξειδίκευση του προγράμματος.

Για τον οδικό άξονα Ιστιαία – Βουτά απάντηση δόθηκε και από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην οποία αναφέρεται καταρχήν ,ότι ο
συγκεκριμένος δρόμος είναι επαρχιακός και αρμόδια για την κατασκευή
του είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δημοπράτησαν και επέβλεψαν το έργο «
Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής της οδού Ιστιαίας- Βουτά χ.θ.+000
έως χ.θ.5+112» το οποίο ήταν ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 0563 και με το οποίο
προβλεπόταν η κατασκευή συγκεκριμένου τμήματος των 5,112 χλμ.

Η εργολαβία ολοκληρώθηκε, πλην του τελευταίου τμήματος αυτής, μήκους
65 μ. στο οποίο υπήρχαν κατολισθητικά φαινόμενα, για την αντιμετώπιση
των οποίων ήταν απαραίτητη η κατασκευή πασσαλότοιχου. Επειδή η
κατασκευή του πασσαλότοιχου απαιτούσε τη σύναψη συμπληρωματικής
σύμβασης, που σύμφωνα με τους κανόνες του Γ' ΚΠΣ Νομοθεσία δεν ήταν
επιτρεπτή, έμεινε εκτός εργολαβίας το τμήμα των 65 μ., το οποίο όμως
είναι ασφαλτοστρωμένο και σε κυκλοφορία , όπως ήταν στην αρχική του
κατάσταση.

Στην ίδια απάντηση υπογραμμίζεται, ότι δεν γνωρίζουν σε ποια παράκαμψη
μήκους 1χλμ αναφέρεται η ερώτηση ότι κατασκευάστηκε για αποφυγή των
65μ.

Και καταλήγει: «Σύμφωνα με τους κανόνες του Γ' ΚΠΣ αλλά και με την
Εθνική Νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα, η επέκταση της σύμβασης
για κατασκευή τμήματος του δρόμου πέραν των 5,112 χλμ είναι
ανεπίτρεπτη».

Σχόλια